Zarządzenia Wójta 2021 rok

Zarządzenia Wójta 2021 rok

Zarządzenie Nr OA.0050.13.2021

w sprawie ogłoszenia konkursu "Załatw sobie tablet!" - [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.12.2021

w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowiska urzędnicze Młodszego referenta w projekcie "Kluby Seniora w gminie Płużnica" - [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.11.2021

w sprawie dokonania wyboru ofert w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 23 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.10.2021

w sprawie powołania Komisji konkursowej ds. opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie na realizację zadania publicznego - [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.9.2021

w sprawie ustalenia na rok szkolny 2021/2022 harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do przedszkola oraz klas pierwszych szkoły podstawowej, dla których organem prowadzącym jest gmina Płu [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.8.2021

w sprawie powołania komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych na roboty budowlane - [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.7.2021

w sprawie wprowadzenia Regulaminu Pracy Komisji Przetargowej - [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.6.2021

w sprawie wprowadzenia Instrukcji udzielania zamówień publicznych o szacunkowej wartości powyżej 20000 zł - [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.5.2021

w sprawie powołania Gminnego Biura Spisowego do przeprowadzenia Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań (NSP) na terenie Gminy Płużnica - [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.3.2021

w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płużnicy - [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.1.2021

w sprawie przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Płużnica uprawnień w zakresie zaciągania w 2021 roku zobowiązań z tytułów umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.2.2021

w sprawie przepisów wewnętrznych regulujących gospodarkę finansową w gminie Płużnica oraz Urzędzie Gminy w Płużnicy - [...]

metryczka