Postanowienie o uznaniu za stronę22.09.2020

Postanowienie o uznaniu za stronę

22.09.2020

Na podstawie art. 31 § 1 pkt 2 i § 2, art. 142 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.) oraz art. 44 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283 ze zm.) 
w związku z prowadzonym postępowaniem w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Instalacja do przetwarzania odpadów gumowych w procesie pirolizy”, zaplanowanego na działkach nr 147/20 i 147/24 w m. Bartoszewice, gm. Płużnica.
po rozpatrzeniu   
wniosku z dnia 14 sierpnia 2020 r. (wpływ do tut Urzędu: 14 sierpnia 2020 r.) Pana Bogdana Rynkiewicza - Prezesa Stowarzyszenia Wieczno Południowe-Przydwórz z siedzibą w Toruniu w sprawie uznania Stowarzyszenia za stronę postępowania w prowadzonym postępowaniu administracyjnym zmierzającym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Instalacja do przetwarzania odpadów gumowych w procesie pirolizy”, zaplanowanego na działkach nr 147/20
i 147/24 w m. Bartoszewice, gm. Płużnica.
postanawiam:
uznać za stronę postępowania administracyjnego Stowarzyszenie Wieczno Południowe-Przydwórz
z siedzibą w Toruniu, ul. Podgórna 16/3.

Postanowienie o uznaniu za stronę (699kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Marcin Skonieczka (22 września 2020)
Opublikował: Agata Kowalik (22 września 2020, 15:10:51)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 142