Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej w miejscowości Bartoszewice, działka 147/1823.09.2021

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej w miejscowości Bartoszewice, działka 147/18

23.09.2021


Płużnica, dnia 23.09.2021 r.
GPI.6840.4.2021.AW
 
OGŁOSZENIE O PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM

          Na podstawie art. 25 ust. 1, art. 38 ust. 1 i 2 i art. 40 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r., poz. 1990 ze zm.) oraz w oparciu o Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490 z późn. zm.) i Zarządzenia Wójta Gminy Płużnica Nr OA.0050.73.2021 z dnia 23.09.2021 r. Wójt Gminy Płużnica ogłasza  przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości wchodzącej w skład zasobu Mienia Gminy Płużnica wymienionej w wykazie stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia.
Przetarg odbędzie się w Urzędzie Gminy w Płużnicy w dniu 29 listopada 2021 r. o godzinie 10:00.
Cena wywoławcza netto: 685 528,00 zł.
Warunki przetargu:
1.     Oprócz ceny zaoferowanej w przetargu, do zapłaty będą koszty aktu notarialnego.
2.     Wadium stanowiące 10% ceny wywoławczej w kwocie 68 552,80 zł należy wpłacić nie później niż do 20 listopada 2021r. na konto Gminy Płużnica Nr 52 9484 1033 2305 0321 5218 0004 Bank Spółdzielczy Brodnica. Dowód wpłaty musi określać oznaczenie nieruchomości, na którą wnoszone jest wadium. Dowód wpłaty wadium należy okazać komisji przetargowej w dniu przetargu.
3.     Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu – nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia, odwołania, unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.
4.     Wadium wpłacone przez osobę, która przetarg wygrała zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia nieruchomości, a w przypadku uchylenia się przez tę osobę od zawarcia aktu notarialnego, wadium nie podlega zwrotowi.
5.     O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
6.    Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
7.     Uczestnik przetargu składa oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami przetargu oraz że przyjmuje je bez zastrzeżeń.
8.    Koszty zawarcia aktu notarialnego oraz wpisów w księdze wieczystej ponosi nabywca nieruchomości ustalony w przetargu.
9.     Organizator przetargu może odwołać ogłoszony przetarg z ważnych powodów o czym poinformuje we właściwej formie.
Szczegółowe informacje o nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Gminy w Płużnicy, pok. 5 oraz na stronie BIP Gminy Płużnica lub telefonicznie 56 6875213.


ogłoszenie o przetargu (437kB) pdf
załącznik do ogłoszenia (301kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Marcin Skonieczka (23 września 2021)
Opublikował: Agata Wölk (27 września 2021, 12:17:01)

Ostatnia zmiana: Agata Wölk (27 września 2021, 12:55:30)
Zmieniono: zm.

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 109