Zawiadomienie24.11.2023

Zawiadomienie

24.11.2023

ZAWIADOMIENIE
o wszczęciu postępowania

Na podstawie art. 61 § 1, § 4 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r., poz. 775 z późn. zm.) w związku z art. 73 ust. 1, art. 74 ust. 3, art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r., poz. 1094 z późn. zm.), Wójt Gminy Lisewo

zawiadamia, 

że na wniosek Avifarm s.c. Stanisław Nowak, Maciej Nowak, Małgorzata Nowak, ul. Generała Józefa Hallera 37, 86-230 Lisewo, z dnia 08.11.2023 r. (data wpływu - 08.11.2023 r.), zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko i polegającego na zwiększeniu obsady ptaków o 12 800 sztuk (51,2 DJP) w czterech kurnikach na istniejącej fermie drobiu w miejscowości Mgoszcz, gmina Lisewo, powiat chełmiński, województwo kujawsko - pomorskie, na działce o numerze ewidencyjnym 48/3 (obręb ewidencyjny Mgoszcz).


Treść zawiadomienia (1852kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Anna Stanula (24 listopada 2023)
Opublikował: Agata Kowalik (8 grudnia 2023, 14:27:21)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 418