Obwieszczenie01.06.2023

Obwieszczenie

01.06.2023

Płużnica, dnia 01 czerwca 2023 r.GPI.6220.6.2020.AK
OBWIESZCZENIE


Na podstawie art. 33 ust. 1 w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. 
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2022 r. poz. 1029 ze zm.), 
w związku z art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 ze zm.), Wójt Gminy Płużnica informuję o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie obiektu inwentarskiego – chlewni dla macior wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr ewid. 84/4 w miejscowości Błędowo, gmina Płużnica”, oraz

podaje do publicznej wiadomości

informację o możliwości zapoznania się z raportem o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa obiektu inwentarskiego – chlewni dla macior wraz 
z infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr ewid. 84/4 w miejscowości Błędowo, gmina Płużnica” oraz o możliwości składania uwag i wniosków do ww. przedsięwzięcia i całej zgromadzonej dokumentacji.

Inwestorem przedsięwzięcia jest: Marcin Kabat,
działający przez Pełnomocnika: Annę Mojzesowicz EkoPolska Mojzesowicz Sp.k., 
który w przedmiotowej sprawie w dniu 5 czerwca 2020 r. złożył wniosek o wydanie decyzji 
o środowiskowych uwarunkowaniach.

Jednocześnie informuję:

1. Organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w tej sprawie jest Wójt Gminy Płużnica, 
2. Organami właściwymi do dokonania uzgodnień warunków realizacji przedsięwzięcia są Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy oraz Dyrektor Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku. Organem właściwym do wydania opinii co do warunków realizacji przedsięwzięcia jest Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny 
w Wąbrzeźnie.
3. Z dokumentacją sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy w Płużnicy, przez okres 30 dni tj. od 07 czerwca 2023 r. do 07 lipca 2023 r. w pokoju nr 6, w godzinach pracy urzędu.
4. Każdy ma prawo składania uwag i wniosków w terminie określonym w punkcie 3 niniejszego zawiadomienia.
5. Uwagi i wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnej do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej, bez konieczności opatrywania ich kwalifikowalnym podpisem elektronicznym.
6. Uwagi i wnioski złożone po upływie terminu określonego w punkcie 3 niniejszego zawiadomienia pozostaną bez rozpatrzenia.
7. Miejscem składania uwag i wniosków jest siedziba Urzędu Gminy w Płużnicy.
8. Informacja o analizie i odniesieniu do złożonych uwag i wniosków będzie miała miejsce w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wydawanej przez Wójta Gminy Płużnica.


/-/ Wójt Gminy


Treść obwieszczenia (1212kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Marcin Skonieczka (1 czerwca 2023)
Opublikował: Agata Kowalik (2 czerwca 2023, 14:39:22)

Ostatnia zmiana: Agata Kowalik (2 czerwca 2023, 14:41:31)
Zmieniono: zm.1

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 379