zamówienie na:

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Płużnica

zamawiający: Gmina Płużnica
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: GPI.271.38.2020
wartość: poniżej kwoty określonej treścią art. 11 ust. 8 Pzp
termin składania ofert: 27 listopada 2020  10:00
wynik postępowania: Zawiadomienie o wyborze oferty 
Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Płużnica

Krótki opis przedmiotu zamówienia  
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w zadaniu pod nazwą "Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Płużnica", zgodnie z wymogami określonymi w niniejszej SIWZ oraz szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia zawartym w projekcie budowlanym oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót. 
Przedmiot obejmuje przebudowę drogi gminnej nr 070158C w miejscowości Płużnica. Droga przewidziana do przebudowy ma długość 605 mb i łączy się z drogą powiatową nr 1703C. Droga zlokalizowana jest na działkach stanowiących pas drogowy. Projektowana droga przebiega w terenie użytkowanym rolniczo, w pobliżu budynków mieszkalnych jednorodzinnych i zabudowy zagrodowej oraz zakładu przetwórstwa warzywnego. Stanowi dojazd do zlokalizowanych nieopodal siedziby Sołtysa i Gminnej Spółki Wodnej. 
Zakładane parametry projektowe drogi to: 
  • ilość jezdni – 1 (2 pasy zmiennej szerokości),
  • szerokość jezdni - 3,5 - 5,0 m, 
  • dwustronne pobocza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 2 x 0,75 m.
Okres, w którym realizowane będzie zamówienie: data zakończenia: 2021-05-31

Ogłoszenie o zamówieniu (5513kB) pdf
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (1298kB) pdf
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia v. edytowalna (552kB) word
Dokumentacja budowlana (50029kB) zip

Wyjaśnienie treści specyfikacji (407kB) pdf
Wyjaśnienie treści specyfikacji 2 (368kB) pdf
Formularz ofertowy (wersja poprawiona) (29kB) word
Kosztorys ofertowy (wersja poprawiona) (44kB) pdf
Uzgodnienia, zgłoszenie robót (1060kB) pdf

Informacja z otwarcia ofert (274kB) pdf
Zawiadomienie o wyborze oferty (429kB) pdf

metryczka


Odpowiada za treść: Anna Stanula
Opublikował: Anna Stanula (10 listopada 2020, 15:13:23)

Ostatnia zmiana: Anna Stanula (2 grudnia 2020, 14:28:51)
Zmieniono: Publikacja zawiadomienia o wyborze oferty

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 353