zamówienie na:

Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Płużnica

zamawiający: Gmina Płużnica
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: GPI.271.48.2020
wartość: poniżej kwoty określonej treścią art. 11 ust. 8 Pzp
termin składania ofert: 27 stycznia 2021  10:00
wynik postępowania: Zawiadomienie o wyborze oferty 
Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 
Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Płużnica

Krótki opis przedmiotu zamówienia
 
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w zadaniu pod nazwą „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Płużnica” polegającym na budowie, montażu i rozruchu fabrycznie nowych 11 indywidualnych przydomowych oczyszczalni ścieków odprowadzających ścieki do gruntu w ilości nie większej niż 5,0 m3/d, spełniających wymogi zharmonizowanej normy PN-EN 12566-3+A2:2013, oznakowanych znakiem CE i posiadających parametry techniczne jak w projekcie budowlanym.

Okres, w którym realizowane będzie zamówienie: data zakończenia: 30.06.2021

Ogłoszenie o zamówieniu (660kB) pdf
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (1350kB) pdf
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia v. edytowalna (951kB) word
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (6614kB) pdf
Dokumentacja budowlana (20882kB) zip

Wyjaśnienie treści specyfikacji (446kB) pdf
Wyjaśnienie treści specyfikacji 2 (282kB) pdf

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (188kB) pdf
Zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (10469kB) plik

Informacja z otwarcia ofert (10483kB) plik

Zawiadomienie o wyborze oferty (555kB) pdf

metryczka


Odpowiada za treść: Anna Stanula
Opublikował: Anna Stanula (30 grudnia 2020, 19:20:03)

Ostatnia zmiana: Anna Stanula (22 lutego 2021, 13:30:55)
Zmieniono: Publikacja zawiadomienia o wyborze oferty

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 569