zamówienie na:

Kluby Seniora w Gminie Płużnica - II edycja - przebudowa świetlic wiejskich w miejscowościach Czaple i Działowo

zamawiający: Gmina Płużnica
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: GPI.271.47.2020
wartość: poniżej kwoty określonej treścią artykułu 11 ust. 8 PZP
termin składania ofert: 18 stycznia 2021  10:00
Ogłoszenie nr 777258-N-2020 z dnia 31.12.2020 r.

Gmina Płużnica: Kluby Seniora w Gminie Płużnica - II edycja - przebudowa świetlic wiejskich w miejscowościach Czaple i Działowo - Roboty budowlane

1.    Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w zadaniu pod nazwą
Kluby Seniora w Gminie Płużnica - II edycja - przebudowa świetlic wiejskich w miejscowościach Czaple i Działowo.
Przedmiotowe zadanie jest współfinansowane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa: Solidarne społeczeństwo, Działanie: Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałanie: Rozwój usług społecznych, na realizację projektu pn. Kluby Seniora w Gminie Płużnica - II edycja.

według części następująco: 

1)    Część nr 1: Przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Czaple
Przedmiotem zamówienia jest termomodernizacja wraz z przebudową budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Czaple na działce ew. nr 4-34/1.
Zadanie obejmuje m.in.:
•    wykonanie termomodernizacji obiektu (elewacja, posadzka, stropodach),
•    zmiana układu pomieszczeń (wyburzenia zamurowania) rozbiórka wiatrołapu, składu opału,
•    wymiana stolarki okiennej i drzwiowej,
•    montaż nowych obróbek blacharskich oraz orynnowania wraz z remontem kominów,
•    montaż sufitu podwieszanego,
•    wymiana instalacji elektrycznej oraz wykonanie instalacji ogrzewania elektrycznego,
•    roboty towarzyszące.
Powierzchnia zabudowy projektowanego budynku: 198,10 m2, powierzchnia użytkowa: 139,10 m2, kubatura: 761,00 m3. Wysokość budynku 4,82 m.

2)    Część nr 2: Przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Działowo
Omawiana nieruchomość zlokalizowana jest na działce nr 139/100 w miejscowości Działowo. Przedmiotem zamówienia jest termomodernizacja wraz z przebudową budynku świetlicy wiejskiej, w tym:
•    wykonanie termomodernizacji obiektu (elewacja, posadzka, dach),
•    zmiana układu pomieszczeń (miejscowe wyburzenia i zamurowania),
•    wymiana stolarki okiennej i drzwiowej,
•    montaż nowych obróbek blacharskich oraz orynnowania wraz z remontem kominów,
•    montaż sufitu podwieszanego,
•    wymiana instalacji elektrycznej.
Powierzchnia zabudowy projektowanego budynku: 113,20 m2, powierzchnia użytkowa: 87,53 m2, kubatura: 320,00 m3. Wysokość budynku 4,45 m. 

2.    Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają w szczególności: projekty budowlane, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót oraz przedmiary robót, stanowiące załączniki do SIWZ.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (1192kB) pdf
Część 1: Dokumentacja projektowa oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (4193kB) zip
Część 1: Przedmiar robót (6619kB) pdf
Część 2: Dokumentacja projektowa oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (4198kB) zip
Część 2: Przedmiar robót (3283kB) pdf
Ogłoszenie o zamówieniu BZP (164kB) pdf

Informacja z otwarcia ofert (429kB) pdf

metryczka


Odpowiada za treść: Agata Kowalik
Opublikował: Agata Kowalik (31 grudnia 2020, 13:54:26)

Ostatnia zmiana: Agata Kowalik (18 stycznia 2021, 12:50:31)
Zmieniono: Informacja z otwarcia ofert

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 300