zamówienie na:

„Odbiór i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych z terenu Gminy Płużnica”

zamawiający: Gmina Płużnica
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: GPI.271.19.2021
wartość: przekracza próg unijny określony w art. 3 ustawy p.z.p
termin składania ofert: 27 października 2021  10:00
wynik postępowania: Podstawę unieważnienia stanowi art. 255 ust. 2 ustawy p.z.p. – „wszystkie złożone wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo oferty podlegały odrzuceniu”.  
Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 

„Odbiór i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych z terenu Gminy Płużnica”

Krótki opis przedmiotu zamówienia: 

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług związanych z odbiorem i zagospodarowaniem stałych odpadów komunalnych z terenu Gminy Płużnica. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do SWZ.
2. Szczegółowy opis warunków realizacji przedmiotu zamówienia zawarty został we Wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 3 do SWZ. 
3. Nazwy i kody dotyczące przedmiotu zamówienia określone we Wspólnym Słowniku Zamówień Publicznych (CPV):
- 90511000-2 usługi wywozu odpadów,
- 90512000-9 usługi transportu odpadów,
- 90513100-7 usługi wywozu odpadów pochodzących z gospodarstw domowych,
- 90500000-2 usługi związane z odpadami,
- 90533000-2 usługi gospodarki odpadami,
- 90514000-3 usługi recyklingu odpadów,
- 34928480-6 pojemniki i kosze na odpady i śmieci.

Szanowni Państwo,  
w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 
W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.
Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.
metryczka


Odpowiada za treść: Agata Kowalik
Opublikował: Agata Kowalik (27 września 2021, 13:29:43)

Ostatnia zmiana: Agata Kowalik (8 listopada 2021, 11:28:38)
Zmieniono: unieważnienie

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 201