zamówienie na:

„Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Płąchawy”

zamawiający: Gmina Płużnica
tryb zamówienia: tryb podstawowy, wariant 1
nr sprawy: GPI.271.21.2021
wartość: nie przekracza progów unijnych określonych w art. 3 ustawy p.z.p
termin składania ofert: 25 października 2021  10:00
wynik postępowania: Gmina Płużnica, zwana w dalszej części Zamawiającym, działając na podstawie przepisu art. 253 ust. 1 i 2 ustawy p.z.p. zawiadamia, że jako najkorzystniejszą wybrano ofertę nr 2 
Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 
„Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Płąchawy” 

Krótki opis przedmiotu zamówienia: 
1. Przedmiotem zamówienia jest: 
1) Wykonanie robót budowlanych w zadaniu pod nazwą "Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Płąchawy", zgodnie z wymogami określonymi w niniejszej SWZ oraz szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia zawartym w projekcie budowlanym oraz szczegółowej specyfikacji technicznej. Przedmiot obejmuje przebudowę drogi gminnej nr 070101C zlokalizowanej na działkach o nr 37 i 122 w miejscowości Płąchawy, w gminie Płużnica. Długość drogi przewidzianej do przebudowy wynosi około 930 mb (wg założonej kilometracji). Teren przez który przebiega inwestycja to istniejący pas drogowy drogi gminnej i pola uprawne oraz rozproszona zabudowa zagrodowa. Istniejąca droga gminna nr 070101C stanowi dojazd do pól, gospodarstw rolnych, zabudowy zagrodowej jak również Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Handlowego w miejscowości Płąchawy. Obecnie droga posiada nawierzchnię bitumiczną o licznych nierównościach. Występują tu pobocza gruntowe znacznie zawyżone co utrudnia działanie odwodnienia drogi (odwodnienie powierzchniowe za pomocą spadków podłużnych i poprzecznych istniejącej jezdni). Zjazdy na posesje są nieutwardzone. Zadanie polega na przebudowie drogi w kilometrażu 0+000-0+930. Przyjęto kilometraż roboczy na czas opracowania projektu i wykonawstwa w km 0+000 - początek w pobliżu drogi wojewódzkiej nr 543 (zakres prac nie obejmuje ingerencji w pas drogi wojewódzkiej). Koniec opracowania przyjęto w km 0+930 drogi gminnej. W obrębie pasa drogowego znajduje się sieć wodociągowa, będąca własnością gminy Płużnica oraz sieć energetyczna i telekomunikacyjna. Ruch na drodze gminnej zaliczono do ruchu kategorii KR1 (droga gminna, lokalna) z obciążeniem samochodami osobowymi, ciągnikami i sprzętem rolniczym oraz sporadycznie samochodami ciężarowymi. Dopuszczalne obciążenie nawierzchni - 100 kN/oś. Liczba jezdni - 1, szerokość jezdni – 3,5 - 5,0, poboczy utwardzonych – 2 x 0,75m. Skrajnia pionowa nad drogą gminną - 4,50 m, skrajnia pozioma po 0,5 m od krawędzi jezdni po obu stronach drogi. W ramach zadania wykonane zostanie przejście dla pieszych oświetlone lampami z zasileniami solarnym, znaki aktywne, trzy perony przystankowe. Na obszarze inwestycji nie obowiązują miejscowe plany zagospodarowania terenu. Teren inwestycji położony jest w całości poza obszarami chronionymi i nie jest wpisany do rejestru zabytków. W liniach rozgraniczających inwestycji zlokalizowane są następujące urządzenia towarzyszące:
· sieć telekomunikacyjna,
· sieć elektroenergetyczna,
· sieć wodociągowa.
Nawierzchnia jezdni drogi gminnej nr 070101C:
 w-wa ścieralna z mieszanki mineralno-asfaltowej o gr. 4 cm,
 w-wa wiążąca z betonu asfaltowego o gr. 6 cm,
 istniejąca nawierzchnia tłuczniowa.
Chodniki (dojścia) i perony przystankowe:
 w-wa ścieralna z betonowej kostki brukowej o gr. 6 cm,
 w-wa podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem o gr. 10 cm. 
Przebudowa drogi gminnej nr 070101C w miejscowości Płąchawy, w gminie Płużnica.
Długość drogi wynosi około 930 mb (wg założonej kilometracji).
W skład zadania polegającego na przebudowie drogi gminnej wchodzą:
 przygotowanie terenu pod budowę (oznakowanie terenu),
 usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) z poboczy gruntowych,
 oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową istniejącej nawierzchni,
 wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego,
 oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową warstwy wiążącej,
 wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej,
 wykonanie peronów w miejscach występowania przystanków komunikacyjnych z betonowej kostki brukowej,
 wykonanie konstrukcji zjazdów na posesje,
 wykonanie warstwy ścieralnej na zjazdach z mieszanek mineralno-asfaltowych,
 wykonanie obustronnych poboczy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie,
 wykonanie oznakowania pionowego i poziomego,
 inwentaryzacja powykonawcza.

Okres, w którym realizowane będzie zamówienie: Wykonawca zobowiązany jest zrealizować przedmiot 
zamówienia w terminie: do 30 czerwca 2022 r.

Ogłoszenie o zamówieniu BZP (149kB) pdf
Specyfikacja warunków zamówienia (690kB) pdf
zał. nr 1 Opis przedmiotu zamówienia (dokumentacja projektowa) (1) (21120kB) zip
zał. nr 1 Opis przedmiotu zamówienia (szczegółowa specyfikacja techniczna) (2) (24095kB) zip
zał. nr 2 Formularz Oferty (23kB) word
zał. nr 3 Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia (20kB) word
zał. nr 4 Oświadczenie o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy p.z.p. (21kB) word
zał. nr 5 Wykaz robót budowlanych (22kB) word
zał. nr 6 Wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia (19kB) word
zał. nr 7 Zobowiązanie do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzebu realizacji zamówienia (19kB) word
zał. nr 8 Oświadczenie podmiotu, na zasoby którego powołuje się Wykonawca (21kB) word
zał. nr 9 Oświadczenie o podziale obowiązków w trakcie realizacji zamówienia (22kB) word
zał. nr 10 Postanowienia umowne (467kB) pdf
zał. nr 11 Numer indentyfikacyjny postępowania (19kB) word
Informacje uzupełniające (899kB) zip
Klauzula informacyjna (442kB) pdf

Odpowiedź na pytania do SWZ (439kB) pdf
zał. nr 2 Formularz Oferty - poprawiony (24kB) word

Informacja o kwocie, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (249kB) pdf

Informacja z otwarcia ofert (260kB) pdf

Zawiadomienie o wyborze oferty (271kB) pdf

metryczka


Odpowiada za treść: Agata Kowalik
Opublikował: Agata Kowalik (8 października 2021, 20:10:58)

Ostatnia zmiana: Agata Kowalik (23 listopada 2021, 15:51:57)
Zmieniono: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 356