Przetargi unieważnione z 2019 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 4 (z 4)zamówienie na:

Przygotowanie, dostarczanie i wydawanie gotowych posiłków dla dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych w ramach programu realizowanego przez Gminę Płużnica "Posiłek w szkole i w domu"

zamawiający: Gmina Płużnica
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: GPI.271.32.2019
wartość: poniżej kwoty określonej treścią art. 11 ust. 8 Pzp
termin składania ofert: 9 grudnia 2019  09:30
przyczyna unieważnienia: Zamawiający Gmina Płużnica informuje, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 29.11.2019 r. pod numerem 629762-N-2019 zostało unieważnione. Podstawę unieważnienia stanowi art. 93 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. 2019, poz. 1843) – „nie złożono żadnej oferty niepodlegajacej odrzuceniu albo nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od wykonawcy niepodlegajacego wykluczeniu, z zastrzeżeniem pkt. 2 i 3”. UZASADNIENIE W przedmiotowym postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego w terminie wskazanym na złożenie ofert tj. do dnia 09.12.2019 r. do godz. 9.30, nie złożono żadnej oferty.  

zamówienie na:

Przebudowa i rozbudowa budynku świetlicy w Ostrowie

zamawiający: Gmina Płużnica
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: GPI.271.28.2019
wartość: poniżej kwoty określonej treścią art. 11 ust. 8 Pzp
termin składania ofert: 2 października 2019  09:30
przyczyna unieważnienia: wynik postępowania zamieszczono poniżej 

zamówienie na:

Przebudowa i rozbudowa budynku świetlicy w Ostrowie

zamawiający: Gmina Płużnica
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: GPI.271.25.2019
wartość: poniżej kwoty określonej treścią art. 11 ust. 8 Pzp
termin składania ofert: 31 lipca 2019  09:30
przyczyna unieważnienia: wynik postępowania zamieszczono poniżej (plik pdf)  

zamówienie na:

Budowa targowiska gminnego w miejscowości Płużnica

zamawiający: Gmina Płużnica
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: GPI.271.24.2019
wartość: poniżej kwoty określonej treścią art. 11 ust. 8 Pzp
termin składania ofert: 18 lipca 2019  09:30
przyczyna unieważnienia: wynik postępowania zamieszczono poniżej (plik pdf)  

Przetargi o pozycjach 1 - 4 (z 4)