Przetargi unieważnione z 2021 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 6 (z 6)zamówienie na:

„Odbiór i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych z terenu Gminy Płużnica”

zamawiający: Gmina Płużnica
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: GPI.271.19.2021
wartość: przekracza próg unijny określony w art. 3 ustawy p.z.p
termin składania ofert: 27 października 2021  10:00
przyczyna unieważnienia: Podstawę unieważnienia stanowi art. 255 ust. 2 ustawy p.z.p. – „wszystkie złożone wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo oferty podlegały odrzuceniu”.  

zamówienie na:

„Przebudowę drogi gminnej w miejscowości Płąchawy”

zamawiający: Gmina Płużnica
tryb zamówienia: tryb podstawowy, wariant 1
nr sprawy: GPI.271.18.2021
wartość: nie przekracza progów unijnych określonych w art. 3 ustawy p.z.p
termin składania ofert: 14 września 2021  10:00
przyczyna unieważnienia: Art. 255 ust. 3 p.z.p. cena lub koszt najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny lub kosztu najkorzystniejszej oferty 

zamówienie na:

Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na pokrycie deficytu budżetu Gminy Płużnica w wysokości 3 500 000,00 zł

zamawiający: Gmina Płużnica
tryb zamówienia: tryb podstawowy, wariant 1
nr sprawy: GPI.271.14.2021
wartość: nie przekracza progów unijnych określonych w art. 3 ustawy p.z.p
termin składania ofert: 21 czerwca 2021  12:00
przyczyna unieważnienia: Podstawę unieważnienia stanowi art. 255 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2019 r. poz. 2019 ze zm.) – „postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego”. 

zamówienie na:

Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na pokrycie deficytu budżetu Gminy Płużnica w wysokości 3 500 000,00 zł

zamawiający: Gmina Płużnica
tryb zamówienia: Tryb podstawowy, wariant 1
nr sprawy: GPI.271.9.2021
wartość: nie przekracza progów unijnych określonych w art. 3 ustawy p.z.p
termin składania ofert: 28 maja 2021  12:00
przyczyna unieważnienia: W przedmiotowym postępowaniu, prowadzonym trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy Pzp, wystąpiły wady, które uniemożliwiają zamawiającemu dokonanie wyboru oferty najkorzystniej, a w następstwie zawarcie umowy z Wykonawcą. W toku badania ofert stwierdzono, iż w SWZ oraz formularzu ofertowym przyjęte zostały rozbieżne założenia, wskutek czego niemożliwa była prawidłowa kalkulacja cen ofert brutto, a w konsekwencji porównanie ofert złożonych w postępowaniu. 

zamówienie na:

Dostawę nowego 9-osobowego samochodu do przewozu osób, przystosowanego do przewozu jednej osoby niepełnosprawnej na wózku inwalidzkim

zamawiający: Gmina Płużnica
tryb zamówienia: tryb podstawowy, wariant 1
nr sprawy: GPI.271.5.2021
wartość: nie przekracza progów unijnych określonych w art. 3 ustawy p.z.p
termin składania ofert: 9 kwietnia 2021  10:00
przyczyna unieważnienia: Podstawę unieważnienia stanowi art. 255 ust.1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2019 r. poz. 2019 ze zm.) – „nie złożono żadnego wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo żadnej oferty”. 

zamówienie na:

Budowa mikroinstalacji OZE na terenie Gminy Płużnica – edycja II

zamawiający: Gmina Płużnica
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: GPI.271.36.2020
wartość: powyżej kwoty określonej treścią art. 11 ust. 8 Pzp
termin składania ofert: 1 lutego 2021  10:00
przyczyna unieważnienia: Podstawą prawną unieważnienia postępowania jest przepis art. 93 ust. 1 pkt 7 p.z.p. - postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego 

Przetargi o pozycjach 1 - 6 (z 6)