NULL string(0) ""

Uchwała nr XLI/274/2017Rady Gminy Płużnicaz dnia 30 listopada 2017w sprawie przystąpienia przez Gminę Płużnica do realizacji projektu pod nazwą „Zwiększenie liczby miejsc przedszkolnych oraz wsparcie ich funkcjonowania”Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XLI/274/2017
Rady Gminy Płużnica
z dnia 30 listopada 2017


w sprawie przystąpienia przez Gminę Płużnica do realizacji projektu pod nazwą „Zwiększenie liczby miejsc przedszkolnych oraz wsparcie ich funkcjonowania”

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875) uchwala się, co następuje:


§ 1. Wyraża się zgodę na przystąpienie do realizacji projektu pod nazwą „Zwiększenie liczby miejsc przedszkolnych oraz wsparcie ich funkcjonowania” złożonego w ramach konkursu RPKP.10.02.01-IZ.00-04-032/16, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, realizowanego w ramach Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 10. Innowacyjna edukacja, Działanie 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałanie 10.2.1 Wychowanie przedszkolne.

§ 2. Gmina Płużnica zobowiązuje się do pokrycia wkładu własnego w wysokości 158 070,96 zł, w tym wkładu publicznego pieniężnego 158 070,96 zł.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Płużnica.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

treść uchwały (102kB) pdf

metryczka


Opublikował: Agata Kowalik (21 czerwca 2018, 11:07:05)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 613