NULL string(0) ""

Uchwała nr XLI/278/2017Rady Gminy Płużnicaz dnia 30 listopada 2017zmieniająca budżet Gminy Płużnica na 2017 r.Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) i art. 211-212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XLI/278/2017
Rady Gminy Płużnica
z dnia 30 listopada 2017


zmieniająca budżet Gminy Płużnica na 2017 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) i art. 211-212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) uchwala się, co następuje:


§ 1. W budżecie gminy Płużnica na 2017 r. uchwalonym uchwałą Nr XXVII/182/2016 Rady Gminy Płużnica z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Płużnica na 2017 r. zmienionym:
- zarządzeniem Nr OA.0050.4.2017 Wójta Gminy Płużnica z dnia 16 stycznia 2017 r.
- zarządzeniem Nr OA.0050.10.2017 Wójta Gminy Płużnica z dnia 31 stycznia 2017 r.
- zarządzeniem Nr OA.0050.14.2017 Wójta Gminy Płużnica z dnia 17 lutego 2017 r.
- uchwałą Nr XXIX/201/2017 Rady Gminy Płużnica z dnia 6 marca 2017 r.
- uchwałą Nr XXXI/212/2017 Rady Gminy Płużnica z dnia 29 marca 2017 r.
- zarządzeniem Nr OA.0050.34.2017 Wójta Gminy Płużnica z dnia 21 kwietnia 2017 r.
- uchwałą Nr XXXII/221/2017 Rady Gminy Płużnica z dnia 25 kwietnia 2017 r.
- uchwałą Nr XXXIII/222/2017 Rady Gminy Płużnica z dnia  12 maja 2017 r.
- uchwałą Nr XXXIV/231/2017 Rady Gminy Płużnica z dnia 31 maja 2017 r.
- uchwałą Nr XXXV/239/2017 Rady Gminy Płużnica z dnia 30 czerwca 2017 r.
- zarządzeniem Nr OA.0050.48.2017 Wójta Gminy Płużnica z dnia 14 lipca 2017 r.
- zarządzeniem Nr OA.0050.54.2017 Wójta Gminy Płużnica z dnia 31 lipca 2017 r.
- zarządzeniem Nr OA.0050.58.2017 Wójta Gminy Płużnica z dnia 7 sierpnia 2017 r.
- zarządzeniem Nr OA.0050.60.2017 Wójta Gminy Płużnica z dnia 16 sierpnia 2017 r.
- uchwałą Nr XXXVII/253/2017 Rady Gminy Płużnica z dnia 21 sierpnia 2017 r.
- zarządzeniem Nr OA.0050.70.2017 Wójta Gminy Płużnica z dnia 30 sierpnia 2017 r.
- uchwałą Nr XXXVIII/257/2017 Rady Gminy Płużnica z dnia 1 września 2017 r.
- zarządzeniem Nr OA.0050.81.2017 Wójta Gminy Płużnica z dnia 19 września 2017 r.
- zarządzeniem Nr OA.0050.82.2017 Wójta Gminy Płużnica z dnia 29 września 2017 r.
- zarządzeniem Nr OA.0050.84.2017 Wójta Gminy Płużnica z dnia 5 października 2017 r.
- uchwałą Nr XXXIX/266/2017 Rady Gminy Płużnica z dnia 10 października 2017 r.
- zarządzeniem Nr OA.0050.89.2017 Wójta Gminy Płużnica z dnia 18 października 2017 r.
- zarządzeniem Nr OA.0050.91.2017 Wójta Gminy Płużnica z dnia 25 października 2017 r.
- uchwałą Nr XL/271/2017 Rady Gminy Płużnica z dnia 31 października 2017 r.
- zarządzeniem Nr OA.0050.94.2017 Wójta Gminy Płużnica z dnia 6 listopada 2017 r.
- zarządzeniem Nr OA.0050.100.2017 Wójta Gminy Płużnica z dnia 20 listopada 2017 r.

wprowadza się zmiany:

     1. w § 1 dochody budżetu gminy w wysokości -      25.701.735,12 zł  
zastępuje się kwotą -      25.780.409,99 zł  
w tym:
1) dochody bieżące w kwocie -      22.537.678,10 zł
2) dochody majątkowe w kwocie -        3.242.731,89 zł,
załącznik Nr 1 do budżetu gminy „Plan dochodów” zmienia się w zakresie wynikającym 
z załącznika Nr 1 do uchwały;

    2. w § 2 wydatki budżetu gminy w wysokości -      26.409.263,15 zł
zastępuje się kwotą -      26.487.938,02 zł  
w tym:
1)  wydatki bieżące w kwocie -      21.674.957,01 zł, 
2)  wydatki majątkowe w kwocie -        4.812.981,01 zł,
załącznik Nr 2 do budżetu gminy „Plan wydatków” zmienia się w zakresie wynikającym 
z załącznika Nr 2 do uchwały;

     3. § 3 deficyt budżetowy w kwocie -        707.528,03 zł, 
pozostaje bez zmian

     4. § 5 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 
„1) limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2017 r., 
Załącznik  Nr 4  „Wykaz zadań  inwestycyjnych  na 2017 r.” otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 3 do uchwały”;

     5. § 6 otrzymuje brzmienie:
„§ 6. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu JST: 
1)  dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych -        797.867,67 zł,       
2)  dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych -         762.711,40  zł
Załącznik Nr 5 do budżetu gminy „Dotacje udzielane z budżetu jednostkom należącym do sektora finansów publicznych oraz dla jednostek spoza sektora finansów publicznych”
otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 4 do uchwały;

     6. § 14 otrzymuje brzmienie: 
„§ 14. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 
w wysokości 84.265,87 zł oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii 
w kwocie 105.125,83 zł”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Płużnica.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

treść uchwały (768kB) pdf
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Nr 5238 z dnia 2017-12-11

metryczka


Opublikował: Agata Kowalik (21 czerwca 2018, 11:17:30)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 504