NULL string(0) ""

Uchwała nr XLI/281/2017Rady Gminy Płużnicaz dnia 30 listopada 2017w sprawie Regulaminu wynagradzania nauczycieliNa podstawie art. 30 ust. 6, art. 49 ust. 2, art. 91 d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2017 r. poz. 1189, poz. 60) po uzgodnieniu z organizacjami związkowymi uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XLI/281/2017
Rady Gminy Płużnica
z dnia 30 listopada 2017


w sprawie Regulaminu wynagradzania nauczycieli

Na podstawie art. 30 ust. 6, art. 49 ust. 2, art. 91 d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2017 r. poz. 1189, poz. 60) po uzgodnieniu z organizacjami związkowymi uchwala się, co następuje:


§  1. Uchwala się regulamin wynagradzania nauczycieli, zatrudnionych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Płużnicy prowadzonym przez gminę Płużnica, zwany dalej "Regulaminem", stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. 

§  2. Traci moc uchwała nr XII/148/2009 Rady Gminy Płużnica z dnia 21 kwietnia 2009 r. 
w sprawie Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez gminę Płużnica (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2009 r. Nr 53, poz. 1112) zmienionej uchwałą nr XXXIX/308/2014 z dnia 12 sierpnia 2014 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2014 poz. 2361), zmienionej uchwałą nr XXVIII/195/2017 Rady Gminy Płużnica z dnia 31 stycznia 2017 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2017 r., poz. 616).

§  3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Płużnica oraz dyrektorowi zespołu.

§  4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego 
i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia z mocą obowiązującą od dnia 1 września 2017 r.

treść uchwały (325kB) pdf
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Nr 5241 z dnia 2017-12-11

metryczka


Opublikował: Agata Kowalik (21 czerwca 2018, 11:30:35)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 742