Uchwała nr XII/100/2019Rady Gminy Płużnicaz dnia 20 grudnia 2019w sprawie ustalenia diet dla sołtysów sołectw w Gminie Płużnica. Na podstawie art. 37 b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.), uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XII/100/2019
Rady Gminy Płużnica
z dnia 20 grudnia 2019


w sprawie ustalenia diet dla sołtysów sołectw w Gminie Płużnica.

Na podstawie art. 37 b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.), uchwala się, co następuje:


§ 1. Ustala się miesięczną dietę dla sołtysów sołectw w Gminie Płużnica w związku z wykonywaniem spraw związanych z pełnioną funkcją w wysokości 350,00 zł i podlega podwyższeniu każdorazowo za udział w Sesji Rady Gminy Płużnica lub zorganizowanej przez Wójta Gminy Płużnica – naradzie z sołtysami o 50,00 zł.
§ 2. Sołtysom będącym radnymi każdorazowo za udział w Sesji Rady Gminy Płużnica, przysługuje dieta tylko z jednego tytułu – pełnienia funkcji radnego.
§ 3. Dieta stanowi rekompensatę za utracone zarobki przez sołtysa w związku z wykonywaniem obowiązków wynikających ze statutu sołectwa, realizacji zadań z zakresu administracji publicznej, kosztami podróży służbowych na terenie gminy oraz z tytułu udziału w posiedzeniach organów gminy.
§ 4. Diety określone w §1 wypłaca się za miesiąc miniony do 5 dnia następnego miesiąca.
§ 5. Traci moc Uchwała Nr XVIII/126/2016 z  dnia 31 marca 2016 r. w sprawie ustalenia diet dla sołtysów sołectw w Gminie Płużnica.
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2020 r. 

treść uchwały (191kB) pdf
 
Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Odpowiada za treść: Urząd Gminy w Płużnicy
Opublikował: Ilona Kopacz (27 stycznia 2020, 17:59:24)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 420