NULL string(0) ""

Uchwała nr XXII/160/2020Rady Gminy Płużnicaz dnia 4 listopada 2020zmieniająca budżet Gminy Płużnica na 2020 r.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” i „i” i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) i art. 211-212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1649 oraz z 2020 r. poz. 284, 374, 568, 695 i 1175) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XXII/160/2020
Rady Gminy Płużnica
z dnia 4 listopada 2020


zmieniająca budżet Gminy Płużnica na 2020 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” i „i” i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) i art. 211-212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1649 oraz z 2020 r. poz. 284, 374, 568, 695 i 1175) uchwala się, co następuje:


§ 1. W budżecie gminy Płużnica na 2020 r. uchwalonym uchwałą Nr XII/96/2019 Rady Gminy Płużnica z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Płużnica na 2020 r. zmienionym

- zarządzeniem Nr OA.0050.8.2020 Wójta Gminy Płużnica z dnia 29 stycznia 2020 r.,
- uchwałą Nr XIV/113/2020 Rady Gminy Płużnica z dnia 4 lutego 2020 r.,
- uchwałą Nr XV/123/2020 Rady Gminy Płużnica z dnia 27 lutego 2020 r.,
- zarządzeniem Nr OA.0050.21.2020 Wójta Gminy Płużnica z dnia 23 marca 2020 r.,
- zarządzeniem Nr OA.0050.22.2020 Wójta Gminy Płużnica z dnia 31 marca 2020 r.,
- zarządzeniem Nr OA.0050.25.2020 Wójta Gminy Płużnica z dnia 7 kwietnia 2020 r.,
- zarządzeniem Nr OA.0050.27.2020 Wójta Gminy Płużnica z dnia 23 kwietnia 2020 r.,
- uchwałą Nr XVII/129/2020 Rady Gminy Płużnica z dnia 14 maja 2020 r.,
- zarządzeniem Nr OA.0050.37.2020 Wójta Gminy Płużnica z dnia 29 maja 2020 r.,
- zarządzeniem Nr OA.0050.42.2020 Wójta Gminy Płużnica z dnia 15 czerwca 2020 r.,
- uchwałą Nr XVIII/139/2020 Rady Gminy Płużnica z dnia 25 czerwca 2020 r.,
- zarządzeniem Nr OA.0050.48.2020 Wójta Gminy Płużnica z dnia 26 czerwca 2020 r.,
- zarządzeniem Nr OA.0050.50.2020 Wójta Gminy Płużnica z dnia 30 czerwca 2020 r.,
- uchwałą Nr XIX/143/2020 Rady Gminy Płużnica z dnia 13 lipca 2020 r.,
- zarządzeniem Nr OA.0050.53.2020 Wójta Gminy Płużnica z dnia 29 lipca 2020 r.,
- zarządzeniem Nr OA.0050.55.2020 Wójta Gminy Płużnica z dnia 31 lipca 2020 r.,
- zarządzeniem Nr OA.0050.62.2020 Wójta Gminy Płużnica z dnia 3 września 2020 r.
- uchwałą Nr XXI/154/2020 Rady Gminy Płużnica z dnia 22 września 2020 r.,
- zarządzeniem Nr OA.0050.69.2020 Wójta Gminy Płużnica z dnia 30 września 2020 r.,
- zarządzeniem Nr OA.0050.69A.2020 Wójta Gminy Płużnica z dnia 30 września 2020 r.
- zarządzeniem Nr OA.0050.78.2020 Wójta Gminy Płużnica z dnia 15 października 2020 r.
- zarządzeniem Nr OA.0050.81.2020 Wójta Gminy Płużnica z dnia 23 października 2020 r.
wprowadza się zmiany:

1. w § 1 dochody budżetu gminy w wysokości - 31.256.806,96 zł
zastępuje się kwotą - 31.373.859,48 zł
w tym:
1) dochody bieżące w kwocie - 28.633.727,24 zł,
2) dochody majątkowe w kwocie - 2.740.132,24 zł,
załącznik Nr 1 do budżetu gminy „Plan dochodów” zmienia się w zakresie wynikającym z załącznika
Nr 1 do uchwały;

2. w § 2 wydatki budżetu gminy w wysokości - 32.197.688,25 zł
zastępuje się kwotą - 32.314.740,77 zł
w tym:
1) wydatki bieżące w kwocie - 28.240.446,75 zł,
2) wydatki majątkowe w kwocie - 4.074.294,02 zł,
załącznik Nr 2 do budżetu gminy „Plan wydatków” zmienia się w zakresie wynikającym z załącznika
Nr 2 do uchwały;

3. § 3 deficyt budżetowy w kwocie - 940.881,29 zł
pozostaje bez zmian;

4. § 5 otrzymuje brzmienie:
1) limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2020 r.,
Załącznik Nr 4 „Wykaz zadań inwestycyjnych na 2020 r.” otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 3 do uchwały;
2) wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych
i Funduszu Spójności w wysokości 4.130.786,25 zł;

5. § 7 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego
odrębnymi ustawami.
Załącznik Nr 6a „Plan dochodów zadań z zakresu administracji rządowej”, zmienia się w zakresie
wynikającym z załącznika Nr 4a do uchwały. Załącznik Nr 6b „Plan wydatków zadań z zakresu
administracji rządowej”, zmienia się w zakresie wynikającym z załącznika Nr 4b do uchwały”;

6. § 8 otrzymuje brzmienie:
„§ 8. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
w wysokości 100.026,52 zł oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w kwocie
151.053,38 zł”.
Załącznik Nr 8 „Plan dochodów oraz wydatków na realizację zadań określonych w Gminnym
Programie Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii otrzymuje
brzmienie jak w załączniku Nr 5 do uchwały”;

7. § 10 otrzymuje brzmienie:
„§ 10. Ustala się dochody w kwocie 815.900,00 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami oraz
wydatki w kwocie 868.593,58 zł na cele związane z gospodarką odpadami.
Załącznik Nr 10 „Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami oraz wydatki na cele związane
z gospodarką odpadami komunalnymi i obsługą systemu” otrzymuje brzmienie jak w załączniku
Nr 6 do uchwały”;

8. § 11 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Ustala się wydatki jednostek pomocniczych w ramach funduszu sołeckiego w kwocie
448.159,87 zł.
Załącznik Nr 11 Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego
w 2020 r. otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 7 do uchwały”.

9. w § 16 dokonuje się zmniejszenia rezerwy z kwoty - 351.000,00 zł
do kwoty - 337.182,95 zł
rezerwa po zmianach wynosi:
1) ogólna - 255.182,95 zł
z przeznaczeniem na:
a) zadania bieżące w kwocie - 189.000,00 zł,
b) zadania majątkowe w kwocie - 66.182,95 zł
2) celowa - 82.000,00 zł
z przeznaczeniem na:
a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie - 30.000,00 zł,
b) zadania własne planowane do realizacji przez organizacje pozarządowe w kwocie - 2.000,00 zł,
c) wynagrodzenia i pochodne związane z planowanymi zmianami w systemie oświaty, a także na odprawy emerytalne - 50.000,00 zł.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Płużnica.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko-Pomorskiego.


Treść uchwały (1170kB) pdf
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Nr 5404 z dnia 2020-11-09

metryczka


Odpowiada za treść: Urząd Gminy w Płużnicy
Opublikował: Ilona Kopacz (10 listopada 2020, 17:08:35)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 585