NULL string(0) ""

Uchwała nr XXIII/166/2020Rady Gminy Płużnicaz dnia 30 listopada 2020w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest gmina PłużnicaNa podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i poz. 1378) oraz art.15 ust.2 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1944) Rada Gminy w Płużnicy uchwala, co następuje:

Uchwała nr XXIII/166/2020
Rady Gminy Płużnica
z dnia 30 listopada 2020


w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest gmina Płużnica

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i poz. 1378) oraz art.15 ust.2 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1944) Rada Gminy w Płużnicy uchwala, co następuje:


§ 1. Określa się przystanki komunikacyjne na terenie Gminy Płużnica, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Płużnica zgodnie z wykazem stanowiącym załącznik nr 1 do uchwały oraz warunki i zasady korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest gmina Płużnica stanowiącej załącznik nr 2 do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Traci moc uchwała nr XX/153/2020 Rady Gminy Płużnica z dnia 7 września 2020 w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest gmina Płużnica.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Treść uchwały (282kB) pdf
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Nr 6186 z dnia 2020-12-07

metryczka


Odpowiada za treść: Urząd Gminy w Płużnicy
Opublikował: Ilona Kopacz (9 grudnia 2020, 11:22:48)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 591