NULL string(0) ""

Uchwała nr XXIV/172/2020Rady Gminy Płużnicaz dnia 18 grudnia 2020zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia Powiatowi Wąbrzeskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadania „Powiatowe przewozy autobusowe 2020”Na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i 1378) oraz art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z póżn.zm) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XXIV/172/2020
Rady Gminy Płużnica
z dnia 18 grudnia 2020


zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia Powiatowi Wąbrzeskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadania „Powiatowe przewozy autobusowe 2020”

Na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i 1378) oraz art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z póżn.zm) uchwala się, co następuje:


§ 1. W uchwale Nr XVIII/138/2020 Rady Gminy Płużnica z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie udzielenia Powiatowi Wąbrzeskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadania „Powiatowe przewozy autobusowe 2020”, zmienionej uchwałą Nr XXI/156/2020 Rady Gminy Płużnica z dnia 22 września 2020 r. w sprawie udzielenia Powiatowi Wąbrzeskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadania „Powiatowe przewozy autobusowe 2020” § 1 otrzymuje następujące brzmienie:

"§ 1. Udziela się Powiatowi Wąbrzeskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej w wysokości 18.000,00 zł (słownie: osiemnaście tysięcy złotych 00/100) z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania „Powiatowe przewozy autobusowe 2020 w okresie od 01.07.2020 roku do 31.12.2020 roku.”.„

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Płużnica.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Treść uchwały (184kB) pdf
Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Odpowiada za treść: Urząd Gminy w Płużnicy
Opublikował: Ilona Kopacz (31 grudnia 2020, 12:27:31)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 496