Uchwała nr XXIX/207/2021Rady Gminy Płużnicaz dnia 8 lipca 2021zmieniająca budżet Gminy Płużnica na 2021 r.Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i 1378 oraz z 2021 r poz. 1038) i art. 211-212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XXIX/207/2021
Rady Gminy Płużnica
z dnia 8 lipca 2021


zmieniająca budżet Gminy Płużnica na 2021 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i 1378 oraz z 2021 r poz. 1038) i art. 211-212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305) uchwala się, co następuje:


§ 1. W budżecie gminy Płużnica na 2021 r. uchwalonym uchwałą Nr XXIV/167/2020 Rady Gminy
Płużnica z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Płużnica na 2021 r. zmienionym:
- uchwałą Nr XXV/177/2021 Rady Gminy Płużnica z dnia 28 stycznia 2021 r.
- uchwałą Nr XXVI/183/2021 Rady Gminy Płużnica z dnia 3 marca 2021 r.
- zarządzeniem Nr OA.0050.21.2021 Wójta Gminy Płużnica z dnia 31 marca 2021 r.
- uchwałą Nr XXVII/191/2021 Rady Gminy Płużnica z dnia 29 kwietnia 2021 r.
- zarządzeniem Nr OA.0050.33.2021 Wójta Gminy Płużnica z dnia 4 maja 2021 r.
- zarządzeniem Nr OA.0050.45.2021 Wójta Gminy Płużnica z dnia 14 czerwca 2021 r.
- zarządzeniem Nr OA.0050.52.2021 Wójta Gminy Płużnica z dnia 30 czerwca 2021 r.
wprowadza się zmiany:

1. w § 1 dochody budżetu gminy w wysokości - 38.943.395,85 zł
zastępuje się kwotą - 38.964.872,57 zł
w tym:
1) dochody bieżące w kwocie - 28.822.447,97 zł,
2) dochody majątkowe w kwocie - 10.142.424,60 zł,
załącznik Nr 1 do budżetu gminy „Plan dochodów” zmienia się w zakresie wynikającym z załącznika Nr 1 do uchwały;

2. w § 2 wydatki budżetu gminy w wysokości - 44.653.782,94 zł
zastępuje się kwotą - 44.675.259,66 zł
w tym:
1) wydatki bieżące w kwocie - 28.340.212,67 zł,
2) wydatki majątkowe w kwocie - 16.335.046,99 zł,
załącznik Nr 2 do budżetu gminy „Plan wydatków” zmienia się w zakresie wynikającym z załącznika Nr 2 do uchwały;

3. § 3 deficyt budżetowy w kwocie - 5.710.387,09 zł
pozostaje bez zmian;

4. § 5 otrzymuje brzmienie:
„1) limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2021 r.,
Załącznik Nr 4 „Wykaz zadań inwestycyjnych na 2021 r.” otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 3 do uchwały;
2) wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 16.267.072,96 zł”;.

5. § 6 otrzymuje brzmienie:
„§ 6. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu JST:
1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych - 275.911,39 zł,
2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych - 1.676.558,27 zł.
Załącznik Nr 5 do budżetu gminy "Dotacje udzielane z budżetu jednostkom należącym do sektora finansów publicznych oraz dla jednostek spoza sektora finansów publicznych" otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 4 do uchwały”;.

6. § 7 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami.
Załącznik Nr 6b „Plan wydatków zadań z zakresu administracji rządowej” zmienia się w zakresie wynikającym z załącznika Nr 5 do uchwały”.

7. § 11 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Ustala się wydatki jednostek pomocniczych w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 521.362,28 zł.
Załącznik Nr 11 Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w 2021 r. otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 6 do uchwały”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Płużnica.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Treść uchwały (1357kB) pdf

metryczka


Odpowiada za treść: Urząd Gminy w Płużnicy
Opublikował: Ilona Kopacz (9 lipca 2021, 11:56:13)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 74