Uchwała nr XXXII/239/2021Rady Gminy Płużnicaz dnia 22 listopada 2021w sprawie dopłat do taryfowej grupy odbiorców zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy PłużnicaNa podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 z późn. zm) oraz art. 24 ust. 6 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2020 r. poz. 2028), uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XXXII/239/2021
Rady Gminy Płużnica
z dnia 22 listopada 2021


w sprawie dopłat do taryfowej grupy odbiorców zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Płużnica

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 z późn. zm) oraz art. 24 ust. 6 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2020 r. poz. 2028), uchwala się, co następuje:


 § 1. 1. Uchwala się dopłatę:
- do ceny 1m3 ścieku dla mieszkańców Gminy Płużnica następująco: -od 1do 12 miesiąca obowiązywania nowej taryfy 18,70 zł netto plus ustawowo obowiązująca stawka VAT
- od 13 do 24 miesiąca obowiązywania nowej taryfy 19,96 zł netto plus ustawowo obowiązująca stawka VAT
- od 25 do 36 miesiąca obowiązywania nowej taryfy 20,57zł netto plus ustawowo obowiązująca stawka VAT

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Płużnica.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu na stronie internetowej Urzędu Gminy Płużnica.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązywania po 7 dniach od zamieszczenia decyzji zatwierdzającej taryfę przez Gospodarstwo Wodne Wody Polskie na swojej stronie Biuletynu Informacji Publicznej.

Treść uchwały (217kB) pdf
Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Odpowiada za treść: Urząd Gminy w Płużnicy
Opublikował: Ilona Kopacz (29 listopada 2021, 15:12:47)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 35