NULL string(0) ""

Uchwała nr XXXIV/247/2021Rady Gminy Płużnicaz dnia 22 grudnia 2021w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Płużnica na 2022 r.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” i „i” i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 i 1834), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235-237, art. 258 i art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, 1535 i 1773), art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1856 oraz z 2021 r. poz. 159) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XXXIV/247/2021
Rady Gminy Płużnica
z dnia 22 grudnia 2021


w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Płużnica na 2022 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” i „i” i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 i 1834), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235-237, art. 258 i art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, 1535 i 1773), art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1856 oraz z 2021 r. poz. 159) uchwala się, co następuje:


§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu Gminy Płużnica na 2022 r. w wysokości - 35.583.152,63 zł, z tego:
1) dochody bieżące w kwocie - 26.690.707,94 zł,
2) dochody majątkowe w kwocie - 8.892.444,69 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 Plan dochodów.

§ 2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2022 r. w wysokości - 37.093.767,93 zł w tym:
1) wydatki bieżące w kwocie - 26.591.329,73 zł
2) wydatki majątkowe w kwocie - 10.502.438,20 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 Plan wydatków.

§ 3. Deficyt budżetu w kwocie - 1.510.615,30 zł, i zostanie sfinansowany przychodami z tytułu:
1) wolnych środków jako nadwyżki środków na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie - 10.615,30 zł,
2) zaciągniętego kredytu w kwocie - 1.500.000,00 zł

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów - 2.368.379,30 zł, i łączną kwotę planowanych rozchodów - 857.764,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.

§ 5. Określa się:
1) limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2022 r., zgodnie z załącznikiem Nr 4 Wykaz zadań inwestycyjnych na 2022 r.;
2) wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 10.111.534,65 zł.

§ 6. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu JST:
1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych - 779.173,66 zł,
2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych - 1.393.591,85 zł zgodnie z załącznikiem Nr 5 Dotacje udzielane z budżetu jednostkom należącym do sektora finansów publicznych oraz dla jednostek spoza sektora finansów publicznych.

§ 7. Dochody i wydatki związane z realizacją:
1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikami Nr 6 Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2022 r.;
2) zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikami Nr 7 Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z organami administracji rządowej w 2022 r.

§ 8. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w kwocie 100.000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 8 Plan dochodów oraz wydatków na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii.

§ 9. Ustala się dochody z tytułu wpływów z części opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym oraz wydatki na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożycia alkoholu w kwocie 10.000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 9 Plan dochodów oraz wydatków na realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu.

§ 10. Ustala się dochody w kwocie 4.000,00 zł z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki w kwocie 4.000,00 zł na realizację zadań związanych z ochroną środowiska zgodnie z załącznikiem Nr 10 Dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i kar administracyjnych oraz wydatki na cele związane z ochroną środowiska.

§ 11. Ustala się dochody w kwocie 1.289.739,00 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami oraz wydatki w kwocie 1.289.739,00 zł na cele związane z gospodarką odpadami zgodnie z załącznikiem Nr 11 Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami oraz wydatki na cele związane z gospodarką odpadami komunalnymi i obsługą systemu.

§ 12. 1. Jednostki pomocnicze prowadzą gospodarkę finansową w ramach budżetu.
2. Ustala się wydatki jednostek pomocniczych w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 546.963,28 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 12 Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w 2022 r.

§ 13. Plan finansowy dochodów podlegających odprowadzeniu do budżetu państwa w wysokości 28.800,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 13 Plan finansowy dochodów podlegających odprowadzeniu do budżetu państwa.

§ 14. Gmina nie zawarła umów o partnerstwie publiczno-prywatnym.

§ 15. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów w kwocie - 2.500.000,00 zł, w tym na:
1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie - 1.000.000,00 zł,
2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie - 1.500.000,00 zł.

§ 16. Upoważnia się Wójta Gminy do:
1) zaciągania kredytów na:
a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości - 1.000.000,00 zł,
b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości - 1.500.000,00 zł,
2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków w ramach działu w zakresie wydatków bieżących na wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz wydatków majątkowych;
3) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorsza wyniku budżetu,
c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich;
4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu;
5) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
6) zaciągania zobowiązań, których płatności przypadać będą w następnych latach budżetowych w kwocie - 7.000.000,00 zł.

§ 17. W budżecie tworzy się rezerwy:
1) ogólną w wysokości - 260.000,00 zł, z przeznaczeniem na:
a) zadania bieżące, - 230.000,00 zł
b) zadania inwestycyjne - 30.000,00 zł
2) celową w wysokości - 159.250,00 zł, z przeznaczeniem na :
a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie -85.000,00 zł,
b) zadania własne planowane do realizacji przez organizacje pozarządowe w kwocie - 74.250,00 zł.

§ 18. 1. Uzyskane przez gminne jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie planowanych wydatków w tym roku budżetowym, z wyłączeniem zwrotów wydatków związanych z realizacją programów i projektów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.
2. Uzyskane przez gminne jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych stanowią dochody budżetu gminy.

§ 19. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Płużnica.

§ 20. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Treść uchwały (2475kB) pdf
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Nr 6 z dnia 2022-01-03

metryczka


Odpowiada za treść: Urząd Gminy w Płużnicy
Opublikował: Ilona Kopacz (31 grudnia 2021, 10:47:27)

Ostatnia zmiana: Ilona Kopacz (3 stycznia 2022, 14:58:26)
Zmieniono: uzupełnienie pozycji publikacji w Dzienniku Urzędowym

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 548