NULL string(0) ""

Uchwała nr XXXIV/249/2021Rady Gminy Płużnicaz dnia 22 grudnia 2021zmieniająca budżet Gminy Płużnica na 2021 r.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lt. i ustawy z dnia 8 marca o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 i 1834) i art. 211-212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, 1535 i 1773) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XXXIV/249/2021
Rady Gminy Płużnica
z dnia 22 grudnia 2021


zmieniająca budżet Gminy Płużnica na 2021 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lt. i ustawy z dnia 8 marca o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 i 1834) i art. 211-212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, 1535 i 1773) uchwala się, co następuje:


§ 1. W budżecie gminy Płużnica na 2021 r. uchwalonym uchwałą Nr XXIV/167/2020 Rady Gminy Płużnica z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Płużnica na 2021 r. zmienionym:
- uchwałą Nr XXV/177/2021 Rady Gminy Płużnica z dnia 28 stycznia 2021 r.
- uchwałą Nr XXVI/183/2021 Rady Gminy Płużnica z dnia 3 marca 2021 r.
- zarządzeniem Nr OA.0050.21.2021 Wójta Gminy Płużnica z dnia 31 marca 2021 r.
- uchwałą Nr XXVII/191/2021 Rady Gminy Płużnica z dnia 29 kwietnia 2021 r.
- zarządzeniem Nr OA.0050.33.2021 Wójta Gminy Płużnica z dnia 4 maja 2021 r.
- zarządzeniem Nr OA.0050.45.2021 Wójta Gminy Płużnica z dnia 14 czerwca 2021 r.
- zarządzeniem Nr OA.0050.52.2021 Wójta Gminy Płużnica z dnia 30 czerwca 2021 r.
- uchwałą Nr XXIX/207/2021 Rady Gminy Płużnica z dnia 8 lipca 2021 r.
- zarządzeniem Nr OA.0050.58.2021 Wójta Gminy Płużnica z dnia 27 lipca 2021 r.
- zarządzeniem Nr OA.0050.65.2021 Wójta Gminy Płużnica z dnia 16 sierpnia 2021 r.
- uchwałą Nr XXX/216/2021 Rady Gminy Płużnica z dnia 26 sierpnia 2021 r.
- zarządzeniem Nr OA.0050.69.2021 Wójta Gminy Płużnica z dnia 1 września 2021 r.
- zarządzeniem Nr OA.0050.71.2021 Wójta Gminy Płużnica z dnia 7 września 2021 r.
- zarządzeniem Nr OA.0050.72.2021 Wójta Gminy Płużnica z dnia 14 września 2021 r.
- zarządzeniem Nr OA.0050.76.2021 Wójta Gminy Płużnica z dnia 28 września 2021 r.
- zarządzeniem Nr OA.0050.77.2021 Wójta Gminy Płużnica z dnia 30 września 2021 r.
- uchwałą Nr XXXI/221/2021 Rady Gminy Płużnica z dnia 14 października 2021 r.
- zarządzeniem Nr OA.0050.80.2021 Wójta Gminy Płużnica z dnia 19 października 2021 r.
- zarządzeniem Nr OA.0050.81.2021 Wójta Gminy Płużnica z dnia 26 października 2021 r.
- zarządzeniem Nr OA.0050.90.2021 Wójta Gminy Płużnica z dnia 12 listopada 2021 r.
- uchwałą Nr XXXII/231/2021 Rady Gminy Płużnica z dnia 22 listopada 2021 r.
- zarządzeniem Nr OA.0050.92.2021 Wójta Gminy Płużnica z dnia 30 listopada 2021 r.
- zarządzeniem Nr OA.0050.97.2021 Wójta Gminy Płużnica z dnia 7 grudnia 2021 r. wprowadza się zmiany:

1. w § 1 dochody budżetu gminy w wysokości - 41.095.993,02 zł zastępuje się kwotą - 40.570.476,44 zł w tym:
1) dochody bieżące w kwocie - 31.512.914,77 zł,
2) dochody majątkowe w kwocie dochodów - 9.057.561,67 zł, załącznik Nr 1 do budżetu gminy „Plan” zmienia się w zakresie wynikającym z załącznika Nr 1 do uchwały;

2. w § 2 wydatki budżetu gminy w wysokości - 46.274.915,83 zł zastępuje się kwotą - 45.749.399,25 zł w tym:
1) wydatki bieżące w kwocie - 30.692.764,05 zł
2) wydatki majątkowe w kwocie - 15.056.635,20 zł, załącznik Nr 2 do budżetu gminy „Plan wydatków” zmienia się w zakresie wynikającym z załącznika Nr 2 do uchwały;

3. § 3 deficyt budżetowy w kwocie - 5.178.922,81 zł pozostaje bez zmian.

4. § 5 otrzymuje brzmienie:
„1) limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2021 r., Załącznik Nr 4 „Wykaz zadań inwestycyjnych na 2021 r.” otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 3 do uchwały;
2) wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 13.167.671,32 zł”;.

5. § 7 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami. Załącznik Nr 6a „Plan dochodów zadań z zakresu administracji rządowej” zmienia się w zakresie wynikającym z załącznika Nr 4a do uchwały. Załącznik Nr 6b „Plan wydatków zadań z zakresu administracji rządowej” zmienia się w zakresie wynikającym z załącznika Nr 4b do uchwały”;.

6. § 8 otrzymuje brzmienie:
„§ 8. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 100.000,00 zł oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w kwocie 163.665,80 zł. Załączniki Nr 8 „Plan dochodów oraz wydatków na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii” zmienia się w zakresie wynikającym z załącznika Nr 5 do uchwały”;.

7. § 8 otrzymuje brzmienie:
„§ 9. Ustala się dochody w kwocie 4.000,00 zł z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki w kwocie 4.000,00 zł na realizację zadań związanych z ochroną środowiska. Załącznik Nr 9 „Dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i kar administracyjnych oraz wydatki na cele związane z ochroną środowiska” zmienia się w zakresie wynikającym z załącznika Nr 6 do uchwały”;.

8. § 10 otrzymuje brzmienie:
„§ 10. Ustala się dochody w kwocie 1.065.581,00 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami oraz wydatki w kwocie 1.141.937,95 zł na cele związane z gospodarką odpadami. Załącznik Nr 10 do budżetu gminy „Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami w 2021 roku oraz wydatki na cele związane z gospodarką odpadami komunalnymi i obsługą systemu w 2021 roku” otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 7 do uchwały”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Płużnica.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Treść uchwały (1268kB) pdf
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Nr 5 z dnia 2022-01-03

metryczka


Odpowiada za treść: Urząd Gminy w Płużnicy
Opublikował: Ilona Kopacz (31 grudnia 2021, 10:51:02)

Ostatnia zmiana: Ilona Kopacz (3 stycznia 2022, 14:59:06)
Zmieniono: uzupełnienie pozycji publikacji w Dzienniku Urzędowym

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 451