NULL string(0) ""

Uchwała nr XXXIV/255/2021Rady Gminy Płużnicaz dnia 22 grudnia 2021w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemnościNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 i 1834) oraz art. 6h, art. 6k ust. 1 i ust. 3, art. 6j ust 1 pkt 1, ust. 2a i 3b oraz art.6q ust. 2 ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888 i 1648.) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XXXIV/255/2021
Rady Gminy Płużnica
z dnia 22 grudnia 2021


w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 i 1834) oraz art. 6h, art. 6k ust. 1 i ust. 3, art. 6j ust 1 pkt 1, ust. 2a i 3b oraz art.6q ust. 2 ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888 i 1648.) uchwala się, co następuje:


§ 1. Dokonuje się wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w taki sposób, że w przypadku nieruchomości na której zamieszkują mieszkańcy, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn zadeklarowanej liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty ustalonej w § 2 ust. 1.

§ 2. 1. Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny w wysokości 28,00 zł miesięcznie od osoby zamieszkującej daną nieruchomość.
2. Określa się stawkę opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny, w wysokości 56,00 zł miesięcznie od osoby zamieszkującej daną nieruchomość.
3. Ustala się zwolnienie z części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym, w wysokości 2,00 zł (od stawki obowiązującej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi) miesięcznie od osoby zamieszkującej daną nieruchomość.

§ 3. 1. Ustala się miesięczną stawkę opłaty za każdy pojemnik do odpadów komunalnych, od właścicieli nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny:
1) o pojemności 60 l - w wysokości 9,50 zł;
2) o pojemności 120 l - w wysokości 19,00 zł;
3) o pojemności 240 l - w wysokości 38,00 zł;
4) o pojemności 1100 l - w wysokości 174,00 zł;
5) kontener o pojemności 30 tys. l- w wysokości 4750,00 zł
2. określa się miesięczną stawkę opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli właściciel nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny za każdy pojemnik do gromadzenia odpadów komunalnych:
1) o pojemności 60 l - w wysokości 19,00 zł;
2) o pojemności 120 l - w wysokości 38,00 zł;
3) o pojemności 240 l - w wysokości 76,00 zł;
4) o pojemności 1100 l - w wysokości 348,00 zł;
5) kontener o pojemności 30 tys. l- w wysokości 9500,00 zł.

§ 4. 1. Ustala się ryczałtową roczną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi w sposób selektywny od domku letniskowego znajdującego się na nieruchomości lub innej nieruchomość wykorzystywanej na cele rekreacyjno - wypoczynkowe - w wysokości 191,90 zł.
2. Określa się podwyższoną ryczałtową roczną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od domku letniskowego znajdującego się na nieruchomości lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno – wypoczynkowe, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny w wysokości 383,80 zł.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Płużnica.

§ 6. Traci moc uchwała Nr XXIX/212/2021 Rady Gminy Płużnica z dnia 8 lipca 2021 r. (Dz. U. woj. Kuj -Pom. 2021 poz. 3712) w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności.

§ 7. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego i wchodzi w życie z dniem 1 lutego 2022 r.

Treść uchwały (219kB) pdf
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Nr 7 z dnia 2022-01-03

metryczka


Odpowiada za treść: Urząd Gminy w Płużnicy
Opublikował: Ilona Kopacz (31 grudnia 2021, 11:12:21)

Ostatnia zmiana: Ilona Kopacz (3 stycznia 2022, 14:57:42)
Zmieniono: uzupełnienie pozycji publikacji w Dzienniku Urzędowym

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 745