Uchwała nr XXXIV/258/2021Rady Gminy Płużnicaz dnia 22 grudnia 2021w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy PłużnicaNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r., poz. 1372 i 1834), art. 6m ust 1b, art. 6n ust. 1 i ust. 2 ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888 i 1648) uchwala się co następuje:

Uchwała nr XXXIV/258/2021
Rady Gminy Płużnica
z dnia 22 grudnia 2021


w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Płużnica

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r., poz. 1372 i 1834), art. 6m ust 1b, art. 6n ust. 1 i ust. 2 ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888 i 1648) uchwala się co następuje:


§ 1. 1. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości Wójtowi Gminy Płużnica, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.
2. Deklarację, o której mowa w ust. 1 właściciel nieruchomości obowiązany jest złożyć w siedzibie Urzędu Gminy Płużnica w terminach określonych w art. 6m ust. 11 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 2021 r., poz. 888 ze zm).
3. Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi może być składana osobiście w Urzędzie Gminy w Płużnicy, przesyłką pocztową bądź za pomocą środków komunikacji elektronicznej:

§ 2. Określa się warunki i tryb składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej:
1. Deklarację w formie elektronicznej właściciel nieruchomości może przesłać za pomocą środków komunikacji elektronicznej:
a) za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP).
b) za pośrednictwem Gminnego Systemu Komunikacji Online gsko.pluznica.pl za pomocą dostępnego formularza wzoru deklaracji.
2. Format elektroniczny deklaracji oraz układ informacji i powiązań między nimi określony jest w formie danych XML dostępny pod adresem gsko.pluznica.pl. Sporządzona deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi jest przesłana za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej Gminy Płużnica wskazanej na Platformie Usług Administracji Publicznej (ePUAP).
3. Na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Płużnica bip.pluznica.pl deklaracja jest dostępna w formacie PDF, a także jako formularz w wersji papierowej w Urzędzie Gminy Płużnica.
4. Dopuszcza się składanie deklaracji wyłącznie w formatach wymienionych w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 września 2011 r. w sprawie sporządzania pism w formie dokumentów elektronicznych, doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 180).
5. Deklaracja składana za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP, powinna być opatrzona bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U. z 2021 r., poz. 1797 t.j.) lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne ( Dz. U. z 2021 r., poz. 2070 ze zm.).

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Płużnica.

§ 4. Traci moc uchwała Nr XIIV/111/2020 Rady Gminy Płużnica z dnia 4 lutego 2020 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Płużnica oraz uchwała Nr XXVI/190/2021 Rady Gminy Płużnica z dnia 3 marca 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Płużnica.

§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego i wchodzi w życie z dniem 1 lutego 2022 r.

Treść uchwały (619kB) pdf
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Nr 10 z dnia 2022-01-03

metryczka


Odpowiada za treść: Urząd Gminy w Płużnicy
Opublikował: Ilona Kopacz (31 grudnia 2021, 11:19:29)

Ostatnia zmiana: Ilona Kopacz (3 stycznia 2022, 14:54:41)
Zmieniono: uzupełnienie pozycji publikacji w Dzienniku Urzędowym

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 218