NULL string(0) ""

Uchwała nr XXXIV/262/2021Rady Gminy Płużnicaz dnia 22 grudnia 2021w sprawie zasad wnoszenia i cofania udziałów i akcji.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. g ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 i 1834) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XXXIV/262/2021
Rady Gminy Płużnica
z dnia 22 grudnia 2021


w sprawie zasad wnoszenia i cofania udziałów i akcji.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. g ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 i 1834) uchwala się, co następuje:


§ 1. Uchwała określa zasady wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez Gminę Płużnica.

§ 2. 1. Objęcie udziałów i akcji może nastąpić w zamian:
1) za wkłady pieniężne - do wysokości kwot przewidzianych na ten cel w budżecie Gminy Płużnica na dany rok budżetowy, chyba że środki na ten cel pochodzą z zewnętrznych źródeł finansowania, w tym z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa;
2) wkłady niepieniężne (aporty) w postaci składników mienia Gminy Płużnica, które zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa mogą stanowić wkład niepieniężny.
1. Przedmiotem wkładu niepieniężnego mogą być majątkowe i rzeczowe składniki majątku Gminy Płużnica.
2. Wniesienie wkładu niepieniężnego w celu pokrycia udziałów lub akcji w spółce powinno być poprzedzone jego wyceną dokonaną stosownie do obowiązujących przepisów prawa. Wyceny majątku będącego przedmiotem wkładu niepieniężnego dokonuje rzeczoznawca majątkowy posiadający wymagane uprawnienia.
3. Wyceny, o której mowa w ust. 4, można nie dokonywać, gdy przedmiot wkładu posiada wartość księgową, jako składnik mienia komunalnego Gminy Płużnica, jest efektem zakończonego zadania inwestycyjnego, został nabyty na podstawie umów lub faktur potwierdzających jego nabycie lub istnieje możliwość ustalenia jego wartości na podstawie poniesionych nakładów.

§ 3. O każdym objęciu, cofnięciu, zbyciu udziałów lub akcji Wójt Gminy Płużnica informuje Radę Gminy Płużnica na najbliższej sesji następującej po objęciu, cofnięciu lub zbyciu udziałów i akcji w spółkach prawa handlowego. Informacja zawiera dane o ilości oraz wartości objętych, cofniętych lub zbytych udziałów i akcji.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Płużnica.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Treść uchwały (213kB) pdf
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Nr 7057 z dnia 2021-12-30

metryczka


Odpowiada za treść: Urząd Gminy w Płużnicy
Opublikował: Ilona Kopacz (31 grudnia 2021, 11:27:33)

Ostatnia zmiana: Ilona Kopacz (31 grudnia 2021, 11:31:01)
Zmieniono: uzupełnienie pozycji w Dzienniku Urzędowym

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 680