NULL string(0) ""

Uchwała nr XL/313/2022Rady Gminy Płużnicaz dnia 27 września 2022w sprawie zmiany uchwały nr XXVII/195/2021 Rady Gminy Płużnica z dnia 29 kwietnia 2021 w sprawie określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania „Strategii Rozwoju Gminy Płużnica na lata 2021 – 2030”Na podstawie art. 10e ust. 1 i art. 10f ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r., poz. 559), uchwala się̨, co następuje:

Uchwała nr XL/313/2022
Rady Gminy Płużnica
z dnia 27 września 2022


w sprawie zmiany uchwały nr XXVII/195/2021 Rady Gminy Płużnica z dnia 29 kwietnia 2021 w sprawie określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania „Strategii Rozwoju Gminy Płużnica na lata 2021 – 2030”

Na podstawie art. 10e ust. 1 i art. 10f ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r., poz. 559), uchwala się̨, co następuje:


§ 1. Zmianie ulega § 3 załącznika do uchwały nr XXVII/195/2021 Rady Gminy Płużnica z dnia 29 kwietnia 2021 w sprawie określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania „Strategii Rozwoju Gminy Płużnica na lata 2021 – 2030” który otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Określa się następujący harmonogram opracowania projektu Strategii:
1. opracowanie Diagnozy społeczno-gospodarczej gminy – KWIECIEŃ 2021;
2. wypracowanie w zespołach złożonych z ekspertów wewnętrznych i zewnętrznych: misji, wizji, celów i działań strategicznych – MAJ 2021;
3. przygotowanie projektu Strategii – WRZESIEŃ 2022;
4. przeprowadzenie konsultacji społecznych dotyczących projektu Strategii – PAŹDZIERNIK i LISTOPAD 2022;
5. zebranie uwag, które wpłynęły w toku Konsultacji, ich analiza oraz przygotowanie sprawozdania z przebiegu i wyników Konsultacji – PAŹDZIERNIK i LISTOPAD 2022;
6. opracowanie projektu Strategii uwzględniającego wyniki Konsultacji i przedłożenie Zarządowi Województwa Kujawsko-Pomorskiego – PAŹDZIERNIK 2022
7. opracowanie ostatecznego projektu Strategii – GRUDZIEŃ 2022.”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się̨ Wójtowi Gminy Płużnica.

§ 3. Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Treść uchwały (221kB) pdf

metryczka


Odpowiada za treść: Urząd Gminy w Płużnicy
Opublikował: Ilona Kopacz (28 września 2022, 13:53:46)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 300