Uchwała nr XLI/314/2022Rady Gminy Płużnicaz dnia 27 października 2022zmieniająca budżet Gminy Płużnica na 2022 r.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 1005, 1079 i 1561), art. 211-212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, 1692, 1725, 1747, 1768 i 1964) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XLI/314/2022
Rady Gminy Płużnica
z dnia 27 października 2022


zmieniająca budżet Gminy Płużnica na 2022 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 1005, 1079 i 1561), art. 211-212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, 1692, 1725, 1747, 1768 i 1964) uchwala się, co następuje:


§ 1. W budżecie gminy Płużnica na 2022 r. uchwalonym uchwałą Nr XXXIV/247/2021 Rady Gminy Płużnica z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Płużnica na 2022 r. zmienionym:

- zarządzeniem Nr OA.0050.6.2022 Wójta Gminy Płużnica z dnia 26.01.2022 r.,
- zarządzeniem Nr OA.0050.8.2022 Wójta Gminy Płużnica z dnia 01.02.2022 r.,
- uchwałą Nr XXXV/263/2022 Rady Gminy Płużnica z dnia 14.02.2022 r.,
- zarządzeniem Nr OA.0050.14.2022 Wójta Gminy Płużnica z dnia 24.02.2022 r.,
- uchwałą Nr XXXVI/273/2022 Rady Gminy Płużnica z dnia 21.03.2022 r.,
- zarządzeniem Nr OA.0050.22.2022 Wójta Gminy Płużnica z dnia 30.03.2022 r.,
- zarządzeniem Nr OA.0050.40.2022 Wójta Gminy Płużnica z dnia 21.04.2022 r.,
- zarządzeniem Nr OA.0050.42.2022 Wójta Gminy Płużnica z dnia 25.04.2022 r.,
- zarządzeniem Nr OA.0050.52.2022 Wójta Gminy Płużnica z dnia 05.05.2022 r.,
- zarządzeniem Nr OA.0050.55.2022 Wójta Gminy Płużnica z dnia 10.05.2022 r.,
- zarządzeniem Nr OA.0050.60.2022 Wójta Gminy Płużnica z dnia 17.05.2022 r.,
- uchwałą Nr XXXVII/286/2022 Rady Gminy Płużnica z dnia 27.05.2022 r.,
- zarządzeniem Nr OA.0050.65.2022 Wójta Gminy Płużnica z dnia 31.05.2022 r.,
- zarządzeniem Nr OA.0050.69.2022 Wójta Gminy Płużnica z dnia 20 czerwca 2022 r.,
- uchwałą Nr XXXVIII/296/2022 Rady Gminy Płużnica z dnia 28 czerwca 2022 r.,
- zarządzeniem Nr OA.0050.72.2022 Wójta Gminy Płużnica z dnia 30 czerwca 2022 r.,
- zarządzeniem Nr OA.0050.75.2022 Wójta Gminy Płużnica z dnia 11 lipca 2022 r.,
- zarządzeniem Nr OA.0050.77.2022 Wójta Gminy Płużnica z dnia 19 lipca 2022 r.,
- zarządzeniem Nr OA.0050.80.2022 Wójta Gminy Płużnica z dnia 27 lipca 2022 r.,
- zarządzeniem Nr OA.0050.88.2022 Wójta Gminy Płużnica z dnia 12 sierpnia 2022 r.
- zarządzeniem Nr OA.0050.93.2022 Wójta Gminy Płużnica z dnia 25 sierpnia 2022 r.
- uchwałą Nr XXXIX/301/2022 Rady Gminy Płużnica z dnia 14 września 2022 r.,
- uchwałą Nr XL/312/2022 Rady Gminy Płużnica z dnia 27 września 2022 r.,
- zarządzeniem Nr OA.0050.110.2022 Wójta Gminy Płużnica z dnia 28 września 2022 r.
- zarządzeniem Nr OA.0050.112.2022 Wójta Gminy Płużnica z dnia 30 września 2022 r.
- zarządzeniem Nr OA.0050.116.2022 Wójta Gminy Płużnica z dnia 18 października 2022 r. wprowadza się zmiany:

1. w § 1 dochody budżetu gminy w wysokości -44.533.417,83 zł zastępuje się kwotą -44.633,746,71 zł w tym:
1) dochody bieżące w kwocie -38.354.570,18 zł,
2) dochody majątkowe w kwocie -6.279.176,53 zł, załącznik Nr 1 do budżetu gminy „Plan dochodów” zmienia się w zakresie wynikającym z załącznika Nr 1 do uchwały;

2. w § 2 wydatki budżetu gminy w wysokości -47.207.687,57 zł zastępuje się kwotą -47.213.312,32 zł w tym:
1) wydatki bieżące w kwocie -36.087.459,22 zł,
2) wydatki majątkowe w kwocie -11.125.853,10 zł, załącznik Nr 2 do budżetu gminy „Plan wydatków” zmienia się w zakresie wynikającym z załącznika Nr 2 do uchwały;

3. § 3 deficyt budżetowy w kwocie -2.674.269,74 zł, ulega obniżeniu do kwoty -2.579.565,61 zł i zostanie sfinansowany przychodami z tytułu:
1) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu - 495.240,03 zł,
2) rozliczenia środków określonych w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków unijnych - 856.731,48 zł,
3) wolnych środków jako nadwyżki środków na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie - 1.227.594,10 zł;

4. § 4 otrzymuje brzmienie:
„§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów - 3.437.329,61 zł, i łączną kwotę planowanych rozchodów - 857.764,00 zł, Załącznik Nr 3 „Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.” otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 3 do uchwały”;.

5. § 7 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami. Załącznik Nr 6 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2022 r.” zmienia się w zakresie wynikającym z załącznika Nr 4 do uchwały”;.

6. § 8 otrzymuje brzmienie:
„§ 8. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 107.632,75 zł oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w kwocie 138.762,95 zł. Załącznik Nr 8 „Plan dochodów oraz wydatków na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii” otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 5 do uchwały”;.

7. § 12 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Ustala się wydatki jednostek pomocniczych w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 546.963,28 zł. Załącznik Nr 12 Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w 2022 r. otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 6 do uchwały”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Płużnica.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Treść uchwały (1230kB) pdf

metryczka


Odpowiada za treść: Urząd Gminy w Płużnicy
Opublikował: Ilona Kopacz (3 listopada 2022, 14:03:32)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 186