Uchwała nr XLI/315/2022Rady Gminy Płużnicaz dnia 27 października 2022w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomościNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 w związku z art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2022 r. poz. 559, poz. 1005 i poz. 1079), art. 5 ust. 1ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych ( Dz. U. z 2022 r. poz. 1452 i poz. 1512), uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XLI/315/2022
Rady Gminy Płużnica
z dnia 27 października 2022


w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 w związku z art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2022 r. poz. 559, poz. 1005 i poz. 1079), art. 5 ust. 1ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych ( Dz. U. z 2022 r. poz. 1452 i poz. 1512), uchwala się, co następuje:


§ 1. Określa się wysokość stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Płużnica

1. Od gruntów:
a) związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – 1,16 zł od 1 m2 powierzchni,
b) pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych – 5,79 zł od 1 ha powierzchni,
c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 0,61 zł od 1m2 powierzchni oraz od gruntów rekreacyjno-wypoczynkowych – 0,61 zł od 1 m powierzchni,
d) niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. 2021 r. poz. 485), i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego – 3,81 zł od 1 m2 powierzchni,

2. od budynków lub ich części:
a) mieszkalnych – 1,00 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 28,78 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 13,47 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej
d) związanych z udzieleniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń – 5,87 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 9,71 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

3. od budowli – 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 3 i ust. 3-7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Płużnica.

§ 3. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc uchwała Nr XXXI/229/2021 Rady Gminy Płużnica z dnia 14 października 2021 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. (Dz. Urz. Woj. Kujawsko - Pomorskiego Nr 5114/2021 z dnia 21 października 2021 r.).

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego i wchodzi w życie z dniem 01.01.2023 r.

Treść uchwały (214kB) pdf

metryczka


Odpowiada za treść: Urząd Gminy w Płużnicy
Opublikował: Ilona Kopacz (3 listopada 2022, 14:07:15)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 264