Uchwała nr XLI/318/2022Rady Gminy Płużnicaz dnia 27 października 2022w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowychNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 w związku z art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, poz. 1005,1079 i poz. 1561), art. 10 ust. 1-3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych ( Dz. U. z 2022 r. poz. 1452 i poz. 1512), Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2022 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2023 (M.P. z 2022 r. poz. 731) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XLI/318/2022
Rady Gminy Płużnica
z dnia 27 października 2022


w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 w związku z art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, poz. 1005,1079 i poz. 1561), art. 10 ust. 1-3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych ( Dz. U. z 2022 r. poz. 1452 i poz. 1512), Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2022 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2023 (M.P. z 2022 r. poz. 731) uchwala się, co następuje:


§ 1. Określa się wysokość stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy Płużnica:

1. od samochodu ciężarowego, o którym mowa w art. 8 pkt. 1, w zależności od dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu:
a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie – 714,00 zł
b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie – 1 088,00 zł
c) powyżej 9 ton do poniżej 12 ton – 1 189,00 zł

2. od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton:
a) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznawanym za równoważne:
- dwie osie: 1 586,00 zł
- trzy osie: 2 266,00 zł
- cztery osie i więcej: 3 248,00 zł
b) inny system zawieszenia osi jezdnych:
- dwie osie: 1 903,00 zł
- trzy osie: 2 719,00 zł
- cztery osie i więcej: 3 897,00 zł

3. od ciągnika siodłowego lub balastowego, przystosowanego do używania łącznie z przyczepą, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton 1 668,00 zł

4. od ciągnika siodłowego lub balastowego, przystosowanego do używania łącznie z przyczepą, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:
a) od 12 ton do 36 ton włącznie: 2 266,00 zł
b) powyżej 36 ton: 3 172,00 zł

5. od przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalna masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanej wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego – 904,00 zł

6. od przyczepy i naczepy, która łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalna masę całkowitą pojazdów równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzona przez podatnika podatku rolnego:
1) od 12 ton włącznie do 36 ton włącznie:
a) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne:
- jedna oś: 1 006,00 zł
- dwie osie: 1 108,00 zł
- trzy osie i więcej: 1 401,00 zł
b) inny system zawieszenia osi jezdnych:
- jedna oś: 1 207,00 zł
- dwie osie: 1 332,00 zł
- trzy osie i więcej: 1 682,00 zł
2) powyżej 36 ton:
- z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne – 2 102,00 zł
- inny system zawieszenia osi jezdnych – 2 523,00 zł

7. autobusu, w zależności od liczby miejsc do siedzenia:
a) mniejszej niż 22 miejsca – 1 688,00 zł
b) równej lub wyższej niż 22 miejsca - 1 772,00 zł

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Płużnica.

§ 3. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc uchwała Nr XXXII/242/2021 Rady Gminy Płużnica z dnia 22 listopada 2021 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych (Dz. Urz. Woj. Kujawsko-Pomorskiego Nr 5837/2019 z dnia 6 listopada 2019 r.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego, w chodzi w życie z dniem 01.01.2023 r.

Treść uchwały (215kB) pdf

metryczka


Odpowiada za treść: Urząd Gminy w Płużnicy
Opublikował: Ilona Kopacz (3 listopada 2022, 14:12:13)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 207