NULL string(0) ""

Uchwała nr XLII/319/2022Rady Gminy Płużnicaz dnia 23 listopada 2022zmieniająca budżet Gminy Płużnica na 2022 r.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 583, 1005, 1079 i 1561), art. 211-212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, 1692, 1725, 1747, 1768 i 1964) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XLII/319/2022
Rady Gminy Płużnica
z dnia 23 listopada 2022


zmieniająca budżet Gminy Płużnica na 2022 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 583, 1005, 1079 i 1561), art. 211-212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, 1692, 1725, 1747, 1768 i 1964) uchwala się, co następuje:


§ 1. W budżecie gminy Płużnica na 2022 r. uchwalonym uchwałą Nr XXXIV/247/2021 Rady Gminy Płużnica z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Płużnica na 2022 r. zmienionym:

- zarządzeniem Nr OA.0050.6.2022 Wójta Gminy Płużnica z dnia 26.01.2022 r.,
- zarządzeniem Nr OA.0050.8.2022 Wójta Gminy Płużnica z dnia 01.02.2022 r.,
- uchwałą Nr XXXV/263/2022 Rady Gminy Płużnica z dnia 14.02.2022 r.,
- zarządzeniem Nr OA.0050.14.2022 Wójta Gminy Płużnica z dnia 24.02.2022 r.,
- uchwałą Nr XXXVI/273/2022 Rady Gminy Płużnica z dnia 21.03.2022 r.,
- zarządzeniem Nr OA.0050.22.2022 Wójta Gminy Płużnica z dnia 30.03.2022 r.,
- zarządzeniem Nr OA.0050.40.2022 Wójta Gminy Płużnica z dnia 21.04.2022 r.,
- zarządzeniem Nr OA.0050.42.2022 Wójta Gminy Płużnica z dnia 25.04.2022 r.,
- zarządzeniem Nr OA.0050.52.2022 Wójta Gminy Płużnica z dnia 05.05.2022 r.,
- zarządzeniem Nr OA.0050.55.2022 Wójta Gminy Płużnica z dnia 10.05.2022 r.,
- zarządzeniem Nr OA.0050.60.2022 Wójta Gminy Płużnica z dnia 17.05.2022 r.,
- uchwałą Nr XXXVII/286/2022 Rady Gminy Płużnica z dnia 27.05.2022 r.,
- zarządzeniem Nr OA.0050.65.2022 Wójta Gminy Płużnica z dnia 31.05.2022 r.,
- zarządzeniem Nr OA.0050.69.2022 Wójta Gminy Płużnica z dnia 20 czerwca 2022 r.,
- uchwałą Nr XXXVIII/296/2022 Rady Gminy Płużnica z dnia 28 czerwca 2022 r.,
- zarządzeniem Nr OA.0050.72.2022 Wójta Gminy Płużnica z dnia 30 czerwca 2022 r.,
- zarządzeniem Nr OA.0050.75.2022 Wójta Gminy Płużnica z dnia 11 lipca 2022 r.,
- zarządzeniem Nr OA.0050.77.2022 Wójta Gminy Płużnica z dnia 19 lipca 2022 r.,
- zarządzeniem Nr OA.0050.80.2022 Wójta Gminy Płużnica z dnia 27 lipca 2022 r.,
- zarządzeniem Nr OA.0050.88.2022 Wójta Gminy Płużnica z dnia 12 sierpnia 2022 r.
- zarządzeniem Nr OA.0050.93.2022 Wójta Gminy Płużnica z dnia 25 sierpnia 2022 r.
- uchwałą Nr XXXIX/301/2022 Rady Gminy Płużnica z dnia 14 września 2022 r.,
- uchwałą Nr XL/312/2022 Rady Gminy Płużnica z dnia 27 września 2022 r.,
- zarządzeniem Nr OA.0050.110.2022 Wójta Gminy Płużnica z dnia 28 września 2022 r.
- zarządzeniem Nr OA.0050.112.2022 Wójta Gminy Płużnica z dnia 30 września 2022 r.
- zarządzeniem Nr OA.0050.116.2022 Wójta Gminy Płużnica z dnia 18 października 2022 r.
- uchwałą Nr XLI/314/2022 Rady Gminy Płużnica z dnia 27 października 2022 r.,
- zarządzeniem Nr OA.0050.119.2022 Wójta Gminy Płużnica z dnia 31 października 2022 r.
- zarządzeniem Nr OA.0050.126.2022 Wójta Gminy Płużnica z dnia 15 listopada 2022 r. wprowadza się zmiany:

1. w § 1 dochody budżetu gminy w wysokości -44.711.672,94 zł zastępuje się kwotą -46.725.363,81 zł w tym:
1) dochody bieżące w kwocie -40.207.198,38 zł,
2) dochody majątkowe w kwocie -6.518.165,43 zł, załącznik Nr 1 do budżetu gminy „Plan dochodów” zmienia się w zakresie wynikającym z załącznika Nr 1 do uchwały;

2. w § 2 wydatki budżetu gminy w wysokości -47.291.238,55 zł zastępuje się kwotą -49.304.929,42 zł w tym:
1) wydatki bieżące w kwocie -38.092.891,44 zł,
2) wydatki majątkowe w kwocie -11.212.037,98 zł, załącznik Nr 2 do budżetu gminy „Plan wydatków” zmienia się w zakresie wynikającym z załącznika Nr 2 do uchwały;

3. § 3 deficyt budżetowy w kwocie -2.579.565,61 zł, pozostaje bez zmian;

4. § 5 otrzymuje brzmienie:
1) limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2022 r., Załącznik Nr 4 „Wykaz zadań inwestycyjnych na 2022 r.” otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 3 do uchwały;
2) wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 11.881.153,23 zł;

5. § 7 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami. Załącznik Nr 6 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2022 r.” zmienia się w zakresie wynikającym z załącznika Nr 4 do uchwały”.

6. w § 17 dokonuje się zmniejszenia rezerwy z kwoty - 45.500,00 zł do kwoty - 25.500,00 zł rezerwa po zmianach wynosi:
1) ogólna - 5.500,00 zł z przeznaczeniem na zadania bieżące w kwocie - 5.500,00 zł,
2) celowa -20.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie - 20.000,00 zł.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Płużnica.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Treść uchwały (992kB) pdf
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Nr 6247 z dnia 2022-11-30

metryczka


Odpowiada za treść: Urząd Gminy w Płużnicy
Opublikował: Ilona Kopacz (5 grudnia 2022, 08:43:30)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 455