NULL string(0) ""

Uchwała nr XLII/325/2022Rady Gminy Płużnicaz dnia 23 listopada 2022w sprawie ustalenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu na cele przewozu dzieci niepełnosprawnychNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, poz. 583, poz. 1005, poz. 1079 i poz. 1561) oraz art. 39a ust. 2-3 ustawy z 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2021 r. poz. 1082 oraz z 2022 r. poz. 655, poz. 1079, poz. 1116, poz. 1383, poz. 1700, poz. 1730 i poz. 2089) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XLII/325/2022
Rady Gminy Płużnica
z dnia 23 listopada 2022


w sprawie ustalenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu na cele przewozu dzieci niepełnosprawnych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, poz. 583, poz. 1005, poz. 1079 i poz. 1561) oraz art. 39a ust. 2-3 ustawy z 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2021 r. poz. 1082 oraz z 2022 r. poz. 655, poz. 1079, poz. 1116, poz. 1383, poz. 1700, poz. 1730 i poz. 2089) uchwala się, co następuje:


§ 1. Określa się stawkę za 1 kilometr przebiegu pojazdu dla zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży i uczniów oraz rodziców w wysokości:
1) dla samochodu osobowego:
a) o pojemności skokowej silnika do 900 cm3 – 0,5214 zł,
b) o pojemności skokowej silnika powyżej 900 cm3 – 0,8358 zł,
2) dla motocykla – 0,2302 zł,
3) dla motoroweru – 0,1382 zł.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Traci moc uchwała Uchwała nr XXXIX/305/2022 Rady Gminy Płużnica z dnia 14 września 2022 w sprawie określenia średnich cen jednostek paliwa w Gminie Płużnica na rok szkolny 2022/2023.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Treść uchwały (208kB) pdf
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Nr 6248 z dnia 2022-11-30

metryczka


Odpowiada za treść: Urząd Gminy w Płużnicy
Opublikował: Ilona Kopacz (5 grudnia 2022, 09:02:37)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 393