Uchwała nr XLII/327/2022Rady Gminy Płużnicaz dnia 23 listopada 2022w sprawie ustalenia górnych stawek opłat za opróżnianie zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych ponoszonych przez właścicieli oraz najemców nieruchomości w Gminie Płużnica oraz górnych stawek opłat dla właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminyNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust 1 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (z 2022 r., poz. 559, 583, 1005, 1079, 1561) oraz art. 6 ust 2 i ust. 4 ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2022 r. poz. 1297, 1549, 1768) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XLII/327/2022
Rady Gminy Płużnica
z dnia 23 listopada 2022


w sprawie ustalenia górnych stawek opłat za opróżnianie zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych ponoszonych przez właścicieli oraz najemców nieruchomości w Gminie Płużnica oraz górnych stawek opłat dla właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust 1 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (z 2022 r., poz. 559, 583, 1005, 1079, 1561) oraz art. 6 ust 2 i ust. 4 ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2022 r. poz. 1297, 1549, 1768) uchwala się, co następuje:


§ 1. Ustala się górne stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy, za usługi odbierania odpadów komunalnych w następujących wysokościach:
1) w przypadku gdy odpady komunalne będą zbierane i odbierane w sposób selektywny:
a) za pojemnik 60 l- 60,00 zł
b) za pojemnik 120 l – 80,00 zł
c) za pojemnik 240 l – 140,00 zł
d) za pojemnik 1100 l – 550,00 zł
e) za kontener 30000 l – 4000,00 zł
2) w przypadku gdy odpady komunalne nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny, ustala się wyższą stawkę:
a) za pojemnik 60 l -120,00 zł
b) za pojemnik 120 l- 160,00 zł
c) za pojemnik 240 l – 280,00 zł
d) za pojemnik 1100 l – 1100,00 zł
e) za kontener 30000 l-8000,00 zł         


§ 2. Ustala się górną stawkę opłaty ponoszonej przez właścicieli nieruchomości oraz najemców nieruchomości na terenie Gminy Płużnica za usługi w zakresie:
1) opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych do punktu zlewnego w wysokości 45,00 zł / 1 m3
2) opróżniania osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transport nieczystości ciekłych do punktu zlewnego w wysokości 200,00 zł / 1 m3


§ 3. Traci moc uchwała Nr XXVI/189/2021 Rady Gminy Płużnica z dnia 3 marca 2021 r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat za opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych ponoszonych przez właścicieli oraz najemców nieruchomości w Gminie Płużnica.     


§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Płużnica.          


§ 5. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego.  

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 r.    

Treść uchwały (216kB) pdf       

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Nr 6250 z dnia 2022-11-30

metryczka


Odpowiada za treść: Urząd Gminy w Płużnicy
Opublikował: Ilona Kopacz (5 grudnia 2022, 09:09:51)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 438