NULL string(0) ""

Uchwała nr XLII/328/2022Rady Gminy Płużnicaz dnia 23 listopada 2022w sprawie wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych od właścicieli oraz najemców/właścicieli lokali w Gminie PłużnicaNa podstawie art. 7 ust 3a ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2022 r. poz. 1297, 1549, 1768) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XLII/328/2022
Rady Gminy Płużnica
z dnia 23 listopada 2022


w sprawie wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych od właścicieli oraz najemców/właścicieli lokali w Gminie Płużnica

Na podstawie art. 7 ust 3a ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2022 r. poz. 1297, 1549, 1768) uchwala się, co następuje:


§ 1. 1. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych powinien:
1) dysponować zapleczem techniczno-biurowym;
2) posiadać bazę transportową odpowiednią do świadczonych usług wraz z miejscami postojowymi dla pojazdów asenizacyjnych i miejscami do mycia pojazdów.
2. Pojazdy powinny:
1) spełniać warunki techniczne określone w prawie o ruchu drogowym;
2) być oznakowane w sposób trwały i widoczny, umożliwiając identyfikację przedsiębiorcy;
3) posiadać czysty i estetyczny wygląd;
4) posiadać konstrukcję pozwalającą za załadunek, transport i wyładunek nieczystości ciekłych w sposób nie powodujący zanieczyszczenia środowiska;
5) być codziennie myte i dezynfekowane po zakończeniu pracy;
6) zapewniać odpowiedni standard bezpieczeństwa i higieny świadczonych usług.
3. Przedsiębiorca ubiegający się wyłącznie o zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych powinien udokumentować gotowość ich odbioru przez stację zlewną.

§ 2. Przedsiębiorca musi zapewnić ciągłość świadczonych przez siebie usług w przypadku unieruchomienia (awaria, inne) własnego sprzętu.       


§ 3. Traci moc uchwała Nr XXVII/220/2013 Rady Gminy Płużnica z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych od właścicieli oraz najemców/właścicieli lokali w Gminie Płużnica.        


§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Płużnica.          


§ 5. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego.  


§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 r.

Treść uchwały (218kB) pdf
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Nr 6251 z dnia 2022-11-30

metryczka


Odpowiada za treść: Urząd Gminy w Płużnicy
Opublikował: Ilona Kopacz (5 grudnia 2022, 09:23:10)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 425