NULL string(0) ""

Uchwała nr XLIII/334/2022Rady Gminy Płużnicaz dnia 20 grudnia 2022zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia Powiatowi Wąbrzeskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadania „Publiczny transport zbiorowy”Na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 583, 1005, 1079, 1561) oraz art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, 1692, 1725, 1747, 1768, 1964) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XLIII/334/2022
Rady Gminy Płużnica
z dnia 20 grudnia 2022


zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia Powiatowi Wąbrzeskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadania „Publiczny transport zbiorowy”

Na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 583, 1005, 1079, 1561) oraz art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, 1692, 1725, 1747, 1768, 1964) uchwala się, co następuje:


§ 1. W uchwale Nr XXXV/267/2022 Rady Gminy Płużnica z dnia 14 lutego 2022 r. w sprawie udzielenia Powiatowi Wąbrzeskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadania „Powiatowy transport zbiorowy”, § 1 otrzymuje następujące brzmienie: "§ 1. Udziela się Powiatowi Wąbrzeskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej w wysokości 59.351,00 zł (słownie: pięćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta pięćdziesiąt jeden złotych 00/100) z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania „Publiczny transport zbiorowy" w okresie od 01.01.2022 roku do 31.12.2022 roku”.„

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Płużnica.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Treść uchwały (208kB) pdf
Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Odpowiada za treść: Urząd Gminy w Płużnicy
Opublikował: Ilona Kopacz (28 grudnia 2022, 08:42:43)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 591