NULL string(0) ""

Uchwała nr XLIII/335/2022Rady Gminy Płużnicaz dnia 20 grudnia 2022w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody z wybranych pomników przyrodyNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) oraz art. 44 ust. 3, 3a i 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2022 r. poz. 916 z późn. zm.) uchwala się co następuje:

Uchwała nr XLIII/335/2022
Rady Gminy Płużnica
z dnia 20 grudnia 2022


w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody z wybranych pomników przyrody

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) oraz art. 44 ust. 3, 3a i 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2022 r. poz. 916 z późn. zm.) uchwala się co następuje:


§ 1. 1. Znosi się formę ochrony przyrody z 31 sztuk drzew z gatunku: 21 sztuk drzew z gatunku jesion wyniosły, 1 sztuka grab zwyczajny, 8 sztuk drzew kasztanowiec zwyczajny oraz 1 sztuka drzewa klon zwyczajny stanowiących element grupowego pomnika przyrody nadanego alei przydrożnej złożonej z 232 drzew rosnących po obu stronach drogi nr 1716 C Płużnica – Dźwierzno (odcinek Płużnica - Orłowo) uchwałą XXI/156/2016 Rady Gminy Płużnica z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie pomników przyrody (Dz. Urz. Woj. Kuj. – Pom. z 2016 r., poz. 2539 z dnia 12 lipca 2016 r.).

2. Drzewa przewidziane do zniesienia ochrony przyrody zostały wskazane na załącznikach graficznych Nr 1a do 1d – mapa oraz na załączniku Nr 2 – zestawienie drzew.

§ 2. Pozbawienie statusu pomnika przyrody drzew, o których mowa w § 1 następuje z uwagi na zagrożenie dla mienia i ludzi, zły stan fitosanitarny drzew, zachwiana statyka drzew oraz zapewnienia bezpieczeństwa powszechnego po uzgodnieniu z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Bydgoszczy postanowieniem z dnia 6 grudnia 2022 r. znak: WOP.623.70.2022.MWK.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Płużnica.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

Treść uchwały (903kB) pdf
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Nr 7274 z dnia 2022-12-27

metryczka


Odpowiada za treść: Urząd Gminy w Płużnicy
Opublikował: Ilona Kopacz (28 grudnia 2022, 08:44:59)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 353