NULL string(0) ""

Uchwała nr XLIV/338/2023Rady Gminy Płużnicaz dnia 27 stycznia 2023zmieniająca budżet Gminy Płużnica na 2023 r.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ), art. 211-212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, 1692, 1725, 1747, 1768, 1964 i 2414) uchwala się, co następuje

Uchwała nr XLIV/338/2023
Rady Gminy Płużnica
z dnia 27 stycznia 2023


zmieniająca budżet Gminy Płużnica na 2023 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ), art. 211-212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, 1692, 1725, 1747, 1768, 1964 i 2414) uchwala się, co następuje


§ 1. W budżecie gminy Płużnica na 2023 r. uchwalonym uchwałą Nr XLIII/329/2022 Rady Gminy Płużnica z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Płużnica na 2023 r. wprowadza się zmiany:

1. w § 1 dochody budżetu gminy w wysokości 35.804.172,01 zł zastępuje się kwotą 36.030.400,02 zł w tym: 1) dochody bieżące w kwocie 25.828.963,31 zł, 2) dochody majątkowe w kwocie 10.201.436,71 zł, załącznik Nr 1 do budżetu gminy "Plan wydatków" zmienia się w zakresie wynikającym z załącznika Nr 1 do uchwały.

2. w § 2 wydatki budżetu gminy w wysokości 37.404.753.39 zł zastępuje się kwotą 40.571.122,15 zł w tym: 1) wydatki bieżące w kwocie 28.610.068,26 zł, 2) wydatki majątkowe w kwocie 11.961.053,89 zł, załącznik Nr 2 do budżetu gminy "Plan wydatków" zmienia się w zakresie wynikającym z załącznika Nr 2 do uchwały.

3. § 3 deficyt budżetowy w kwocie 1.600.581,38 zł ulega zwiększeniu do kwoty 4.540.722,13 zł i zostanie sfinansowany przychodami z tytułu:
1) wolnych środków jako nadwyżki środków na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 2.521.982,29 zł,
2) przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zadaniami wykonania budżetu 981.088,60 zł,
3) rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków unijnych 1.037.651,24 zł.

4. § 4 otrzymuje brzmienie:
"§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów 5.436.846,13 zł, łączną kwotę planowanych rozchodów 896.124,00 zł,
Załącznik Nr 3 "Przychody i rozchody budżetu w 2023 r." otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 3 do uchwały".

5. § 5 otrzymuje brzmienie:
"1) limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2023 r., Załącznik Nr 4 "Wykaz zadań inwestycyjnych na 2023 r." otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 4 do uchwały,
2) wydatki na programy i projekty realizowane za środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości - 7.760.006,29 zł„.

6. § 6 otrzymuje brzmienie:
„§ 6. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu JST:
1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych – 892.286,76 zł,
2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – 1.022.945,24 zł. Załącznik Nr 5 do budżetu gminy "Dotacje udzielane z budżetu jednostkom należącym do sektora finansów publicznych oraz dla jednostek spoza sektora finansów publicznych„ otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 5 do uchwały”.

7. § 7 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
"1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikami Nr 6 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 r.” zmienia się w zakresie wynikającym z załącznika Nr 6 do uchwały".

8. § 8 otrzymuje brzmienie:
"§ 8. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 54.075,00 zł oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w kwocie 95.491,62 zł.
Załącznik Nr 8 „Plan dochodów oraz wydatków na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii” otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 7 do uchwały”.

9. § 9 otrzymuje brzmienie:
„§ 9. Ustala się dochody z tytułu wpływów z części opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w wysokości 10.000,00 zł oraz wydatki na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożycia alkoholu w kwocie 49.446,92 zł.
Załącznik Nr 9 „Plan dochodów oraz wydatków na realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu” otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 8 do uchwały”.

10. § 11 otrzymuje brzmienie:
„§ 11. Ustala się dochody w kwocie 1.528.404,00 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami oraz wydatki w kwocie 1.949.337,37 zł na cele związane z gospodarką odpadami.
Załącznik Nr 11 do budżetu gminy „Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami w 2023 roku oraz wydatki na cele związane z gospodarką odpadami komunalnymi i obsługą systemu w 2023 roku” otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 9 do uchwały”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Płużnica.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Treść uchwały (1437kB) pdf
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Nr 866 z dnia 2023-02-03

metryczka


Odpowiada za treść: Urząd Gminy w Płużnicy
Opublikował: Ilona Kopacz (6 lutego 2023, 13:57:57)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 305