NULL string(0) ""

Uchwała nr XLVI/362/2023Rady Gminy Płużnicaz dnia 14 marca 2023zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz określenia warunków zwolnienia z tej opłatyNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40), art. 13 ust. 1 pkt 2, w związku z art. 29 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082, poz. 762; z 2018 r. poz. 2245; z 2022 r. poz. 655, poz. 1079, poz. 1116, poz. 1383, poz. 1700, poz. 1730, poz. 2089 oraz z 2023 r. poz. 185 ) oraz art. 52 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz ust. 3 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2082, poz. 2089, poz. 2666) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XLVI/362/2023
Rady Gminy Płużnica
z dnia 14 marca 2023


zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz określenia warunków zwolnienia z tej opłaty

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40), art. 13 ust. 1 pkt 2, w związku z art. 29 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082, poz. 762; z 2018 r. poz. 2245; z 2022 r. poz. 655, poz. 1079, poz. 1116, poz. 1383, poz. 1700, poz. 1730, poz. 2089 oraz z 2023 r. poz. 185 ) oraz art. 52 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz ust. 3 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2082, poz. 2089, poz. 2666) uchwala się, co następuje:


§ 1. W Uchwale nr XLIV/311/2018 Rady Gminy Płużnica z dnia 28 lutego 2018 w sprawie określenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz określenia warunków zwolnienia z tej opłaty następującą zmianę:

1) w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie: "1. Wysokość opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w przedszkolu, oddziałach przedszkolnych w szkole podstawowej, których organem prowadzącym jest Gmina Płużnica, w czasie przekraczającym wymiar, o którym mowa w § 1, wynosi 1,14 zł za godzinę zajęć.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Płużnica.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Treść uchwały (213kB) pdf
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Nr 1882 z dnia 2023-03-17

metryczka


Odpowiada za treść: Urząd Gminy w Płużnicy
Opublikował: Ilona Kopacz (20 marca 2023, 15:12:46)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 324