NULL string(0) ""

Uchwała nr LVII/428/2023Rady Gminy Płużnicaz dnia 5 grudnia 2023w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności, dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2024-2028.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, 572, 1463, 1688) art. 8 ust.1 oraz art. 96 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2023 r. poz. 901, 535, 1693, 1938 ) w związku z uchwałą Nr 149 Rady Ministrów z dnia 23 sierpnia 2023 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2024-2028 (M.P. z 2023 r. poz. 881) Rada Gminy w Płużnicy uchwala co następuje:

Uchwała nr LVII/428/2023
Rady Gminy Płużnica
z dnia 5 grudnia 2023


w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności, dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2024-2028.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, 572, 1463, 1688) art. 8 ust.1 oraz art. 96 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2023 r. poz. 901, 535, 1693, 1938 ) w związku z uchwałą Nr 149 Rady Ministrów z dnia 23 sierpnia 2023 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2024-2028 (M.P. z 2023 r. poz. 881) Rada Gminy w Płużnicy uchwala co następuje:


§ 1. Odstępuje się od żądania zwrotu wydatków od osób objętych wieloletnim programem rządowym "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2024-2028 i korzystających ze wsparcia w postaci posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności, jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie lub dochód rodziny nie przekracza wysokości 200 % kryterium dochodowego, określonego w art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Płużnica.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko- Pomorskiego i wchodzi w życie w dniu 1 stycznia 2024 r.

Treść uchwały (232kB) pdf
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Nr 7953 z dnia 2023-12-08

metryczka


Odpowiada za treść: Urząd Gminy w Płużnicy
Opublikował: Ilona Kopacz (12 grudnia 2023, 10:27:15)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 298