NULL string(0) ""

Uchwała nr LVIII/430/2023Rady Gminy Płużnicaz dnia 29 grudnia 2023w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Płużnica na 2024Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” i „i” i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, 572, 1463 i 1688), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235-237, art. 258 i art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, 1273, 1407, 1641, 1693, 1872), art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2023 r. poz. 122) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego Państwa ( Dz. U. z 2023 r. poz. 103, z 2022 r. poz. 2600, z 2023 r. poz. 185, 547, 1088, 1234, 1641, 1672, 1717) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr LVIII/430/2023
Rady Gminy Płużnica
z dnia 29 grudnia 2023


w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Płużnica na 2024

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” i „i” i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, 572, 1463 i 1688), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235-237, art. 258 i art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, 1273, 1407, 1641, 1693, 1872), art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2023 r. poz. 122) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego Państwa ( Dz. U. z 2023 r. poz. 103, z 2022 r. poz. 2600, z 2023 r. poz. 185, 547, 1088, 1234, 1641, 1672, 1717) uchwala się, co następuje:


§ 1. Określa się łączną kwotę dochodów budżetu na 2024 rok w wysokości 39 233 572,92 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego:
1. dochody bieżące w wysokości 28 496 204,61 zł,
2. dochody majątkowe w wysokości 10 737 368,31 zł,

§ 2. Określa się łączną kwotę wydatków budżetu na 2024 rok w wysokości 39 165 534,97 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 z tego:
1. wydatki bieżące w wysokości 29 443 112,66 zł,
2. wydatki majątkowe w wysokości 9 722 422,31 zł,
3. określa się plan wydatków inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem Nr 3,
4. wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 1 810 283,47 zł.

§ 3. Określa się nadwyżkę budżetu w wysokości 68 037,95 zł, która zostanie przeznaczona na spłatę pożyczek i kredytów.

§ 4. 1. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 946 908,05 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 1 014 946,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4.
2. Ustala się kwotę pożyczek udzielonych przez Wójta Gminy do wysokości 20 000,00 zł.

§ 5. Określa się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy:
1. dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 1 521 674,25 zł
2. dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 971 677,86 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 6. Określa się plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 7. Określa się plan dochodów i wydatków związanych ze świadczeniem usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Płużnica od właścicieli nieruchomości na 2024 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 8. Określa się plan funduszu sołeckiego w kwocie 774 285,27 zł zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 9. 1. Określa się dochody w kwocie 51 975,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i 10 000,00 zł z tytułu części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 60 975,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z załącznikiem Nr 9.
2. Określa się wydatki w kwocie 1 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 10. Określa się plan dochodów i wydatków Gminy Płużnica związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 11. Określa się plan dochodów i wydatków Gminy Płużnica związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem Nr 11.

§ 12. Określa się plan dochodów i wydatków Gminy Płużnica związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji zgodnie z załącznikiem Nr 12.

§ 13. Określa się plan dochodów i wydatków Gminy Płużnica z funduszu pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa zgodnie z załącznikiem Nr 13.

§ 14. Określa się plan dochodów funduszu przeciwdziałania Covid-19 zgodnie z załącznikiem Nr 14.

§ 15. Określa się plan dochodów z tytułu środków na realizację zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład zgodnie z załącznikiem Nr 15.

§ 16. Plan finansowy dochodów podlegających odprowadzeniu do budżetu państwa w wysokości 28 300,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 16.

§ 17. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 2 000 000,00 zł na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu.

§ 18. Upoważnia się Wójta Gminy Płużnica do:
1) zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 2 000 000,00 zł,
2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków w ramach działu w zakresie wydatków bieżących na wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz wydatków majątkowych;
3) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogarszają wyniku budżetu,
c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich;
4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu;
5) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
6) zaciągania zobowiązań, których płatności przypadać będą w następnych latach budżetowych w kwocie - 7 000 000,00 zł.
7) dokonywania zmian w budżecie polegających na wprowadzeniu zmian w planie dochodów i wydatków, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

§ 19. W budżecie tworzy się rezerwy:
1) ogólną w wysokości 256 000,00 zł, w tym:
a) na zadania bieżące 226 000,00 zł;
b) na zadania inwestycyjne 30 000,00 zł;
2) celową w wysokości 200 700,00 zł, w tym:
a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 86 000,00 zł;
b) na zadania własne planowane do realizacji przez organizacje pozarządowe w 114 700,00 zł;

§ 20. 1. Uzyskane przez gminne jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie planowanych wydatków w tym roku budżetowym, z wyłączeniem zwrotów wydatków związanych z realizacją programów i projektów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.
2. Uzyskane przez gminne jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych stanowią dochody budżetu gminy.

§ 21. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Płużnica.

§ 22. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Treść uchwały (3116kB) pdf
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Nr 388 z dnia 2024-01-08

metryczka


Odpowiada za treść: Urząd Gminy w Płużnicy
Opublikował: Ilona Kopacz (9 stycznia 2024, 13:14:08)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 286