NULL string(0) ""

Uchwała nr LVIII/434/2023Rady Gminy Płużnicaz dnia 29 grudnia 2023w sprawie zmiany Uchwały nr LVI/418/2023 Rady Gminy Płużnica z dnia 29 listopada 2023 w sprawie Rocznego programu współpracy Gminy Płużnica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 na rok 2024.Na podstawie art. 5a ust.1 i 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U z 2023 r. poz. 571 z późn.zm.) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr LVIII/434/2023
Rady Gminy Płużnica
z dnia 29 grudnia 2023


w sprawie zmiany Uchwały nr LVI/418/2023 Rady Gminy Płużnica z dnia 29 listopada 2023 w sprawie Rocznego programu współpracy Gminy Płużnica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 na rok 2024.

Na podstawie art. 5a ust.1 i 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U z 2023 r. poz. 571 z późn.zm.) uchwala się, co następuje:


§ 1. W załączniku do Uchwały nr LVI/418/2023 Rady Gminy Płużnica z dnia 29 listopada 2023 w sprawie Rocznego programu współpracy Gminy Płużnica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 na rok 2024, wprowadza się następujące zmiany:

1) §7. otrzymuje następujące brzmienie: “1. Na 2024 rok ustala się następujące zadania priorytetowe, które mogą być zlecane do realizacji Organizacjom prowadzącym działalność statutową w danej dziedzinie:
1. Organizacja pomocy żywnościowej dla mieszkańców gminy Płużnica.
2. Organizacja zajęć sportowych dla mieszkańców gminy Płużnica.
3. Organizacja profilaktycznych zajęć i imprez sportowych dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Płużnica.
4. Wsparcie gminnego funduszu grantowego.
5. Organizacja działań edukacyjnych, integracyjnych i sportowych na rzecz rozwoju pożarnictwa w gminie Płużnica.
6. Organizacja działań aktywizujących seniorów, poprzez prowadzenie 14 klubów seniora w gminie Płużnica.
2. Rada może w drodze uchwały, wskazać inne niż określone w ust. 1 zadania, które wymagają realizacji, w celu ich zlecenia Organizacjom na zasadach określonych w ustawie lub odrębnych przepisach.”

2) §10. otrzymuje następujące brzmienie: “Na realizację zadań publicznych objętych Programem w 2024 r. planuje się przeznaczyć środki w kwocie 246 700,00 zł, w tym:
1. Organizacja pomocy żywnościowej dla mieszkańców gminy Płużnica – 17 000,00 zł
2. Organizacja zajęć sportowych dla mieszkańców gminy Płużnica – 33 000,00 zł
3. Organizacja profilaktycznych zajęć i imprez sportowych dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Płużnica - 20 000,00 zł
4. Wsparcie gminnego funduszu grantowego – 51 500,00 zł
5. Organizacja działań edukacyjnych, integracyjnych i sportowych na rzecz rozwoju pożarnictwa w gminie Płużnica – 13 200,00 zł
6. Organizacja działań aktywizujących seniorów, poprzez prowadzenie 14 klubów seniora w gminie Płużnica - 112 000,00 zł.”

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Płużnica.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Treść uchwały (220kB) pdf
Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Odpowiada za treść: Urząd Gminy w Płużnicy
Opublikował: Ilona Kopacz (9 stycznia 2024, 14:29:57)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 321