NULL string(0) ""

Uchwała nr LVIII/435/2023Rady Gminy Płużnicaz dnia 29 grudnia 2023w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Płużnica na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, wojewódzkiej ewidencji zabytków lub gminnej ewidencji zabytków położonym na terenie Gminy PłużnicaNa podstawie art. 7 ust. 1 pkt 9, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, poz. 527, poz.1463 i poz. 1688) oraz art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2022 r. poz. 840 z 2023 r. poz. 951 i poz. 1688), uchwala się, co następuje:

Uchwała nr LVIII/435/2023
Rady Gminy Płużnica
z dnia 29 grudnia 2023


w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Płużnica na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, wojewódzkiej ewidencji zabytków lub gminnej ewidencji zabytków położonym na terenie Gminy Płużnica

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 9, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, poz. 527, poz.1463 i poz. 1688) oraz art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2022 r. poz. 840 z 2023 r. poz. 951 i poz. 1688), uchwala się, co następuje:


§ 1. 1. Z budżetu Gminy Płużnica mogą być udzielone dotacje celowe na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, wojewódzkiej ewidencji zabytków lub gminnej ewidencji zabytków położonych na terenie Gminy Płużnica.
2. Ilekroć w uchwale jest mowa o:
1) ustawie – należy rozumieć ustawę z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. 2022, poz. 840 z późn. zm.);
2) ustawie o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. 2023, poz. 702);
3) ustawie o finansach publicznych należy przez to rozumieć ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2023, poz. 1270 z późn. zm.).

§ 2. Dotacja może być udzielona na finansowanie nakładów koniecznych określonych w art. 77 ustawy.

§ 3. O udzielenie dotacji mogą ubiegać się podmioty posiadające tytuł prawny do zabytku wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, trwałego zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego.

§ 4. 1. Dotacja, o której mowa w § 1 ust. 1, może być udzielona w wysokości do 100 % nakładów koniecznych, o których mowa w art. 77 ustawy, na wykonanie przez wnioskodawcę prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, wojewódzkiej ewidencji zabytków lub gminnej ewidencji zabytków położonym na terenie Gminy Płużnica, na podstawie wniosku.
2. Wnioskodawca może ubiegać się o udzielenie dotacji corocznie.
3. Wnioski o udzielenie dotacji składa się do Wójta Gminy Płużnica w następujących terminach:
1) do 30 września roku poprzedzającego rok budżetowy – w przypadku wniosku, który planowany jest do realizacji w roku następnym po roku złożenia wniosku o udzielenie dotacji;
2) do 60 dni od dnia wystąpienia klęski żywiołowej lub zdarzenia losowego, w przypadku prac lub robót niezbędnych do ratowania zabytku zniszczonego;
3) w innym terminie w przypadku pozyskania przez Gminę Płużnica dedykowanej dotacji celowej lub dedykowanych środków przeznaczonych na wykonanie nakładów koniecznych wynikających z art. 77 ustawy.
4. O dacie złożenia wniosku decyduje data wpływu do Urzędu Gminy w Płużnicy.

§ 5. 1. Wniosek, o którym mowa w § 4 ust. 1 powinien zawierać:
1) informacje o wnioskodawcy;
2) informacje o zabytku;
3) szczegółowy opis prac lub robót budowlanych i planowany termin ich wykonania;
4) łączny koszt prac lub robót przy zabytku i wysokość dotacji, o którą ubiega się wnioskodawca;
5) harmonogram i kosztorys prac lub robót budowlanych przy zabytku.
2. Wzór wniosku o udzielenie dotacji stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
3. Do wniosku o udzielenie dotacji dołącza się:
1) dokument potwierdzający posiadanie przez wnioskodawcę tytułu prawnego do zabytku;
2) decyzję o wpisie zabytku do rejestru zabytków – w przypadku zabytków rejestrowych;
3) pozwolenie wojewódzkiego konserwatora na prowadzenie prac lub robót budowlanych objętych wnioskiem
– w przypadku zabytków rejestrowych;
4) dokument poświadczający prawo osoby lub osób wskazanych we wniosku o udzielenie dotacji do reprezentowania wnioskodawcy, składania oświadczeń woli i zaciągania w jego imieniu zobowiązań, w tym finansowych;
5) pozwolenie na budowę lub zgłoszenie robót określonych we wniosku;
6) dokumentację fotograficzną zabytku ukazującą jego stan zachowania.

§ 6. 1. W przypadku ubiegania się o dotację, o której mowa w §1 ust. 1 niniejszej uchwały przez przedsiębiorcę, w tym m.in. prowadzącego działalność wytwórczą w rolnictwie, pomoc publiczna odbywać się będzie w ramach pomocy de minimis, której udzielenie następuje zgodnie z rozporządzeniem Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. U. UE L 352 z dnia 24 grudnia 2013), Dz.U. UE L 215/3 z 7 lipca 2020 r.; rozporządzeniem Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. U. UE L 352 z dnia 24 grudnia 2013, str. 9 z późn. zm.); rozporządzeniem Komisji (UE) nr 717/2014 z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rybołówstwa i akwakultury (Dz. U. UE L 190 z dnia 28 czerwca 2014, str. 45 z późn. zm.).
2. Ubiegający się przedsiębiorca, do wniosku o udzielenie dotacji winien dołączyć zaświadczenia, oświadczenia oraz informację o pomocy publicznej otrzymanej przed dniem złożenia wniosku, sporządzone w zakresie i według zasad określonych w art. 37 ust. 1 ustawy o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej.
3. Podmiot prowadzący działalność gospodarczą w zakresie rolnictwa lub rybołówstwa jest zobowiązany przedłożyć wraz w wnioskiem wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis oraz pomocy de minimis w rolnictwie i w rybołówstwie, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat podatkowych albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis oraz pomocy de minimis w rolnictwie i rybołówstwie otrzymanej w tym okresie albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie.
4. Zakres informacji przedstawianych przez podmioty wymienione w ust. 2 i 3 określa Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. Nr 53, poz. 311 z późn. zm.) albo w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2010 r. w sprawie informacji składanych przez podmioty ubiegające się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U. Nr 121, poz. 810).
5. Wnioski, złożone przez podmioty, o których mowa w ust. 2 i 3 podlegają weryfikacji w zakresie zgodności z obowiązującymi przepisami prawa dotyczącego pomocy publicznej.

§ 7. 1. Wójt Gminy Płużnica dokonuje weryfikacji złożonych wniosków i przedkłada Radzie Gminy Płużnica w odrębnej uchwale propozycję udzielenia dotacji w określonej wysokości. Zaakceptowany wniosek stanowi również podstawę wprowadzenia określonej kwoty do budżetu Gminy Płużnica.
2. Wnioski niespełniające wymagań formalnych nie podlegają dalszemu rozpatrywaniu.
3. Złożenie wniosku o przyznanie dotacji nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji i nie gwarantuje również przyznania dotacji we wnioskowanej przez wnioskodawcę wysokości.
4. Kwoty dotacji ustala Rada Gminy Płużnica w uchwale dotacyjnej.
5. O przyznaniu lub odmowie przyznania dotacji Wójt Gminy Płużnica informuje wnioskodawców.

§ 8. Przekazanie dotacji następuje na podstawie umowy zawartej pomiędzy wnioskodawcą a Wójtem Gminy Płużnica.

§ 9. Zwrot dotacji niewykorzystanej, wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem, pobranej nienależnie lub w nadmiernej wysokości następuje w trybie i na zasadach określonych w ustawie o finansach publicznych.

§ 10. 1. W celu rozliczenia dotacji podmiot, któremu została przyznana dotacja składa Wójtowi Gminy Płużnica sprawozdanie z wykonania prac lub robót, sporządzone zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały wraz z protokołem odbioru wykonanych prac lub robót.
2. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1, składa się w terminie do 31 stycznia roku następującego po roku udzielenia dotacji.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Płużnica.

§ 12. Traci moc uchwała Nr XXVI/196/05 Rady Gminy Płużnica z dnia 27 września 2005 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków znajdujących się na terenie Gminy Płużnica.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko- Pomorskiego.

Treść uchwały (996kB) pdf
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Nr 390 z dnia 2024-01-08

metryczka


Odpowiada za treść: Urząd Gminy w Płużnicy
Opublikował: Ilona Kopacz (9 stycznia 2024, 14:34:21)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 249