NULL string(0) ""

Uchwała nr LVIII/436/2023Rady Gminy Płużnicaz dnia 29 grudnia 2023w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemnościNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r., poz. 40, poz.572, poz. 1463, poz. 1688) oraz art. 6h, art. 6k ust. 1 i ust. 3, art. 6j ust. 1 pkt 1, ust. 2a i ust. 3b oraz art.6q ust. 2 ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2023 r. poz.1469, poz. 1852) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr LVIII/436/2023
Rady Gminy Płużnica
z dnia 29 grudnia 2023


w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r., poz. 40, poz.572, poz. 1463, poz. 1688) oraz art. 6h, art. 6k ust. 1 i ust. 3, art. 6j ust. 1 pkt 1, ust. 2a i ust. 3b oraz art.6q ust. 2 ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2023 r. poz.1469, poz. 1852) uchwala się, co następuje:


§ 1. Dokonuje się wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w taki sposób, że w przypadku nieruchomości na której zamieszkują mieszkańcy, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn zadeklarowanej liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty ustalonej w § 2 ust. 1.

§ 2. 1. Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny w wysokości 32,00 zł miesięcznie od osoby zamieszkującej daną nieruchomość.
2. Określa się stawkę opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny, w wysokości 64,00 zł miesięcznie od osoby zamieszkującej daną nieruchomość.
3. Ustala się zwolnienie z części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym, w wysokości 2,00 zł (od stawki obowiązującej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi) miesięcznie od osoby zamieszkującej daną nieruchomość.

§ 3. 1. Ustala się miesięczną stawkę opłaty za każdy pojemnik do odpadów komunalnych, od właścicieli nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny:
1) o pojemności 60 l - w wysokości 11,50 zł;
2) o pojemności 120 l - w wysokości 23,00 zł;
3) o pojemności 240 l - w wysokości 46,00 zł;
4) o pojemności 1100 l - w wysokości 210,00 zł;
5) kontener o pojemności 30 tys. l- w wysokości 5750,00 zł
2. Określa się miesięczną stawkę opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli właściciel nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny za każdy pojemnik do gromadzenia odpadów komunalnych:
1) o pojemności 60 l - w wysokości 23,00 zł;
2) o pojemności 120 l - w wysokości 46,00 zł;
3) o pojemności 240 l - w wysokości 92,00 zł;
4) o pojemności 1100 l - w wysokości 420,00 zł;
5) kontener o pojemności 30 tys. l- w wysokości 11500,00 zł.

§ 4. 1. Ustala się ryczałtową roczną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi w sposób selektywny od domku letniskowego znajdującego się na nieruchomości lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno – wypoczynkowe - w wysokości 224,97 zł.
2. Określa się podwyższoną ryczałtową roczną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od domku letniskowego znajdującego się na nieruchomości lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno – wypoczynkowe, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny w wysokości 449,94 zł.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Płużnica.

§ 6. Traci moc uchwała Nr XXXIV/255/2021 Rady Gminy Płużnica z dnia 22 grudnia 2021 r. (Dz. U. woj. Kuj -Pom. 2022 poz. 7) w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności.

§ 7. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego i wchodzi w życie z dniem 1 lutego 2024 r.

Treść uchwały (222kB) pdf
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Nr 391 z dnia 2024-01-08

metryczka


Odpowiada za treść: Urząd Gminy w Płużnicy
Opublikował: Ilona Kopacz (9 stycznia 2024, 14:36:57)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 287