NULL string(0) ""

Uchwała nr LVIII/438/2023Rady Gminy Płużnicaz dnia 29 grudnia 2023w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/181/2021 Rady Gminy Płużnica z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis nowo powstałych budynków położonych na terenie gminy Płużnica poza obszarem Płużnickiego Parku Inwestycyjnego.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 w związku z art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2023 r. poz 40, 572, 1463 i 1688) oraz art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych ( Dz. U. z 2023 r. poz. 70) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr LVIII/438/2023
Rady Gminy Płużnica
z dnia 29 grudnia 2023


w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/181/2021 Rady Gminy Płużnica z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis nowo powstałych budynków położonych na terenie gminy Płużnica poza obszarem Płużnickiego Parku Inwestycyjnego.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 w związku z art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2023 r. poz 40, 572, 1463 i 1688) oraz art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych ( Dz. U. z 2023 r. poz. 70) uchwala się, co następuje:


§ 1. W Uchwale Nr XXV/181/2021 Rady Gminy Płużnica z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis nowo powstałych budynków położonych na terenie gminy Płużnica poza obszarem Płużnickiego Parku Inwestycyjnego wprowadza się następujące zmiany:

1. § 3 ust. 1 pkt. 1 otrzymuje następujące brzmienie:
1) „wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis, w tym również zaświadczeń o pomocy de minimis w rolnictwie i w rybołówstwie, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczeń o wielkości pomocy de minimis w rolnictwie i rybołówstwie otrzymanej w roku, w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat podatkowych lub oświadczeń o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie.”

2. § 6 otrzymuje następujące brzmienie:
„Uchwała wchodzi w życie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2021 r. i obowiązuje do 30 czerwca 2024 r.”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Płużnica.

Treść uchwały (588kB) pdf
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Nr 393 z dnia 2024-01-08

metryczka


Odpowiada za treść: Urząd Gminy w Płużnicy
Opublikował: Ilona Kopacz (9 stycznia 2024, 15:00:30)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 346