NULL string(0) ""

Uchwała nr LIX/448/2024Rady Gminy Płużnicaz dnia 25 stycznia 2024w sprawie udzielenia Powiatowi Wąbrzeskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej na dofinansowanie działalności Społecznej Straży Rybackiej Koła Miejskiego Polskiego Związku Wędkarskiego w WąbrzeźnieNa podstawie art. 10 ust. 2 i art. 18 ust. 1 i ust. 2 pkt 15 oraz art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, 572, 1463 i 1688 ) oraz art.216 ust. 2 pkt 5 i art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693 i 1872) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr LIX/448/2024
Rady Gminy Płużnica
z dnia 25 stycznia 2024


w sprawie udzielenia Powiatowi Wąbrzeskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej na dofinansowanie działalności Społecznej Straży Rybackiej Koła Miejskiego Polskiego Związku Wędkarskiego w Wąbrzeźnie

Na podstawie art. 10 ust. 2 i art. 18 ust. 1 i ust. 2 pkt 15 oraz art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, 572, 1463 i 1688 ) oraz art.216 ust. 2 pkt 5 i art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693 i 1872) uchwala się, co następuje:


§ 1. Udziela się Powiatowi Wąbrzeskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej w wysokości 800,00 zł (słownie: osiemset złotych 00/100) z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności Społecznej Straży Rybackiej Koła Miejskiego Polskiego Związku Wędkarskiego w Wąbrzeźnie.

§ 2. Podstawę przekazania dotacji stanowić będzie umowa określająca kwotę dotacji, jej przeznaczenie, termin przekazania oraz sposób rozliczenia.

§ 3. Dotacja sfinansowana zostanie z dochodów własnych gminy.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Płużnica.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Treść uchwały (214kB) pdf
Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Odpowiada za treść: Urząd Gminy w Płużnicy
Opublikował: Ilona Kopacz (30 stycznia 2024, 09:46:16)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 354