NULL string(0) ""

Uchwała nr LIX/449/2024Rady Gminy Płużnicaz dnia 25 stycznia 2024zmieniająca budżet Gminy Płużnica na 2024 r.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, 572,1463 i 1688), art. 211-212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023r. 1270,1273,1407,1429,1641,1693 i 1872) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa ( Dz.U. z 2023 poz. 103,185,547,1088,1234,1641,1672 i 1717 ) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr LIX/449/2024
Rady Gminy Płużnica
z dnia 25 stycznia 2024


zmieniająca budżet Gminy Płużnica na 2024 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, 572,1463 i 1688), art. 211-212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023r. 1270,1273,1407,1429,1641,1693 i 1872) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa ( Dz.U. z 2023 poz. 103,185,547,1088,1234,1641,1672 i 1717 ) uchwala się, co następuje:


§ 1. W budżecie gminy Płużnica na 2024 r. uchwalonym uchwałą nr LVIII/430/2023 Rady Gminy Płużnica z dnia 29 grudnia 2023 w sprawie uchwały budżetowej Gminy Płużnica na rok 2024 wprowadza się zmiany:

1. w § 1 dochody zwiększa się o kwotę 12 936,50 zł do kwoty 39 246 509,42 zł; w tym:
a) § 1 pkt 1 dochody bieżące zwiększa się o kwotę 12 936,50 zł do kwoty 28 509 141,11 zł;
b) § 1 pkt 2 dochody majątkowe pozostają bez zmian i wynoszą 10 737 368,31 ; załącznik nr 1 do budżetu gminy„ Plan dochodów" zmienia się w zakresie wynikającym z załącznika nr 1 do uchwały.

2. w § 2 wydatki zwiększa się o kwotę 12 936,50 zł do kwoty 39 178 471,47 zł; w tym:
a) § 2 pkt 1 wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 9 936,50 zł do kwoty 29 453 049,16 zł;
b) § 2 pkt 2 wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 3 000,00 zł do kwoty 9 725 422,31 zł; załącznik nr 2 do budżetu gminy„ Plan wydatków" zmienia się w zakresie wynikającym z załącznika nr 2 do uchwały.
c) § 2 pkt 3 wydatki inwestycyjne zwiększa się o kwotę 3 000,00 zł do kwoty 9 725 422,31 zł; załącznik nr 3 do budżetu gminy„ Plan wydatków inwestycyjnych" zmienia się w zakresie wynikającym z załącznika nr 3 do uchwały.

§ 2. Nadwyżka Gminy Płużnica wynosi 68 037,95 zł pozostaje bez zmian.

§ 3. §13 otrzymuje brzmienie: „ Określa się plan dochodów i wydatków Gminy Płużnica z funduszu pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium zbrojnym tego państwa zgodnie z załącznikiem nr 13” zmienia się w zakresie wynikającym z załącznika nr 4 do uchwały.

§ 4. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Płużnica.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Treść uchwały (893kB) pdf
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Nr 703 z dnia 2024-01-29

metryczka


Odpowiada za treść: Urząd Gminy w Płużnicy
Opublikował: Ilona Kopacz (30 stycznia 2024, 09:52:00)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 314