NULL string(0) ""

Uchwała nr LIX/454/2024Rady Gminy Płużnicaz dnia 25 stycznia 2024w sprawie uchylenia uchwały Nr LVIII/438/2023 Rady Gminy Płużnica z dnia 29 grudnia 2023 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/181/2021 Rady Gminy Płużnica z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis nowo powstałych budynków położonych na terenie gminy Płużnica poza obszarem Płużnickiego Parku InwestycyjnegoNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 w związku z art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2023 r. poz 40, 572, 1463 i 1688) oraz art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych ( Dz. U. z 2023 r. poz. 70) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr LIX/454/2024
Rady Gminy Płużnica
z dnia 25 stycznia 2024


w sprawie uchylenia uchwały Nr LVIII/438/2023 Rady Gminy Płużnica z dnia 29 grudnia 2023 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/181/2021 Rady Gminy Płużnica z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis nowo powstałych budynków położonych na terenie gminy Płużnica poza obszarem Płużnickiego Parku Inwestycyjnego

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 w związku z art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2023 r. poz 40, 572, 1463 i 1688) oraz art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych ( Dz. U. z 2023 r. poz. 70) uchwala się, co następuje:


 § 1. Uchyla się uchwałę Nr LVIII/438/2023 Rady Gminy Płużnica z dnia 29 grudnia 2023 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/181/2021 Rady Gminy Płużnica z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis nowo powstałych budynków położonych na terenie gminy Płużnica poza obszarem Płużnickiego Parku Inwestycyjnego.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Płużnica.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Treść uchwały (214kB) pdf
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Nr 706 z dnia 2024-01-29

metryczka


Odpowiada za treść: Urząd Gminy w Płużnicy
Opublikował: Ilona Kopacz (30 stycznia 2024, 10:29:24)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 292