NULL string(0) ""

Uchwała nr LIX/455/2024Rady Gminy Płużnicaz dnia 25 stycznia 2024w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis nowo powstałych budynków położonych na obszarze Płużnickiego Parku InwestycyjnegoNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 w związku z art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2023 r. poz 40, 572, 1463 i 1688) oraz art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych ( Dz. U. z 2023 r. poz. 70) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr LIX/455/2024
Rady Gminy Płużnica
z dnia 25 stycznia 2024


w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis nowo powstałych budynków położonych na obszarze Płużnickiego Parku Inwestycyjnego

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 w związku z art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2023 r. poz 40, 572, 1463 i 1688) oraz art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych ( Dz. U. z 2023 r. poz. 70) uchwala się, co następuje:


§ 1. 1. Zwalnia się od podatku od nieruchomości nowo zakupione grunty, nowo powstałe budynki lub ich części oraz budowle, związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, położone na obszarze Płużnickiego Parku Inwestycyjnego, na okres 2 lat od dnia powstania obowiązku podatkowego, nie dłużej jednak niż na okres 3 lat od dnia nabycia lub zawarcia umowy dzierżawy gruntów położonych na obszarze Płużnickiego Parku Inwestycyjnego.
2. Przez Płużnicki Park Inwestycyjny rozumie się obszar zaznaczony symbolem „ PPI” na załączniku graficznym nr 1 stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały. Grunty te znajdują się w miejscowości Bartoszewice, obręb geodezyjny Czaple, jednostka ewidencyjna Płużnica.

§ 2. 1. Dla podatników prowadzących działalność gospodarczą bez względu na formę organizacyjno – prawną i sposób finansowania zwolnienie, o którym mowa w § 1 stanowi pomoc de minimis, której udzielenie następuje zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Komisji (UE) Nr 2831/2023 z dnia 13 grudnia 2023 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 2023.2831 z 15.12.2023).
2. Pomoc de minimis określona niniejszą uchwałą może być udzielona w przypadku, gdy kwota planowanej pomocy dla jednego przedsiębiorstwa, łącznie z kwotą pomocy de minimis uzyskanej przez to przedsiębiorstwo od jednego państwa członkowskiego w różnych formach i z różnych źródeł, w ciągu minionych trzech lat nie przekracza kwoty stanowiącej równowartość 300 tys. euro brutto.
3. Podatnik jest zobowiązany powiadomić pisemnie organ podatkowy o przekroczeniu kwoty pomocy de minimis, o której mowa w § 2 ust. 2, najpóźniej w terminie 14 dni od dnia tego przekroczenia. Prawo do zwolnienia wygasa z końcem miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym to przekroczenie nastąpiło.

§ 3. 1. Podatnik prowadzący działalność gospodarczą ubiegający się o pomoc jest zobowiązany do przedłożenia następujących dokumentów:
1) wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis, w tym również zaświadczeń lub też oświadczeń o pomocy de minimis w rolnictwie i w rybołówstwie, jakie otrzymał w ciągu minionych trzech lat albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie;
2) informacji, o których mowa w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. Nr 53, poz. 311, z późn. zm.).
2. Podatnik prowadzący działalność gospodarczą, do 31 stycznia każdego roku następującego po roku, w którym korzystał ze zwolnienia od podatku od nieruchomości w ramach niniejszej uchwały, jest zobowiązany do przedłożenia dokumentów wymienionych w ust. 1 pkt 1 i 2.
3. Jeżeli podatnik nie złoży dokumentów zgodnie z ust. 2 zostanie wezwany przez organ podatkowy do ich złożenia w wyznaczonym terminie.
4. W przypadku niezłożenia dokumentów zgodnie z ust. 2 lub ust. 3 pomoc w postaci zwolnienia od podatku od nieruchomości na kolejny rok, następujący po roku, w którym korzystał ze zwolnienia od podatku od nieruchomości w ramach niniejszej uchwały nie może być udzielona.

§ 4. Podatnicy, którzy nabyli prawo do udzielenia pomocy de minimis w formie zwolnienia z podatku od nieruchomości na podstawie uchwały Rady Gminy Płużnica Nr XXV/182/2021 z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis nowo powstałych budynków położonych na obszarze Płużnickiego Parku Inwestycyjnego (Dziennik Urzędowy Województwa Kujawko-Pomorskiego z 2021 r., poz. 616) podlegają prawom i obowiązkom z niej wynikającej.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Płużnica.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie 14 dni od ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego i obowiązuje do 31 grudnia 2027 r.

Treść uchwały (594kB) pdf
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Nr 707 z dnia 2024-01-29

metryczka


Odpowiada za treść: Urząd Gminy w Płużnicy
Opublikował: Ilona Kopacz (30 stycznia 2024, 10:31:40)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 320