NULL string(0) ""

Uchwała nr LXI/460/2024Rady Gminy Płużnicaz dnia 26 lutego 2024w sprawie przyznania dotacji dla Parafii pw. Świętego Jana Chrzciciela w Nowej Wsi Królewskiej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w ewidencji zabytkówNa podstawie art. 7 ust. 1 pkt 9 oraz 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.), w związku z art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 840 z późn. zm.) oraz § 3 Uchwały nr LIX/451/2024 Rady Gminy Płużnica z dnia 25 stycznia 2024 r. w sprawie w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Płużnica na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, wojewódzkiej ewidencji zabytków lub gminnej ewidencji zabytków położonym na terenie Gminy Płużnica, uchwala się, co następuje:

Uchwała nr LXI/460/2024
Rady Gminy Płużnica
z dnia 26 lutego 2024


w sprawie przyznania dotacji dla Parafii pw. Świętego Jana Chrzciciela w Nowej Wsi Królewskiej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w ewidencji zabytków

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 9 oraz 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.), w związku z art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 840 z późn. zm.) oraz § 3 Uchwały nr LIX/451/2024 Rady Gminy Płużnica z dnia 25 stycznia 2024 r. w sprawie w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Płużnica na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, wojewódzkiej ewidencji zabytków lub gminnej ewidencji zabytków położonym na terenie Gminy Płużnica, uchwala się, co następuje:


§ 1. 1. Przyznaje się dotację w wysokości 499.357,86 zł (słownie: czterysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta pięćdziesiąt siedem złotych 86/100 groszy) dla Parafii pw. Świętej Małgorzaty w Płużnicy na realizację inwestycji pt. „Interwencyjna konserwacja i restauracja kamienno-ceglanej elewacji gotyckiego kościoła (ok. 1300 r.) pw. Św. Jana Chrzciciel w Nowej Wsi Królewskiej”.
2. Dotacja, o której mowa w ust. 1, pochodzi z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w wysokości do kwoty 489.000,00 zł oraz z budżetu Gminy Płużnica w wysokości 10.357,86 zł.

§ 2. Dotacja, o której mowa w § 1 ust. 1, zostaje przyznana na realizację prac: Interwencyjna konserwacja i restauracja kamienno-ceglanej elewacji gotyckiego kościoła (ok. 1300 r.) pw. Św. Jana Chrzciciela w Nowej Wsi Królewskiej znajdującym się w rejestrze zabytków prowadzonym przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków we Wrocławiu pod numerem rejestru A/354.

§ 3. 1. Szczegółowe warunki udzielenia dotacji i jej rozliczenia zostaną określone w umowie zawartej pomiędzy Gminą Płużnica a Parafią pw. Świętego Jana Chrzciciela w Nowej Wsi Królewskiej.
2. Umowa o przyznaniu dotacji, o której mowa w ust. 1 zostanie zawarta po uzyskaniu przez Gminę Płużnica promesy dofinansowania inwestycji z Banku Gospodarstwa Krajowego.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Płużnica.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Treść uchwały (228kB) pdf
Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Opublikował: Ilona Kopacz (4 marca 2024, 07:58:36)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 272