NULL string(0) ""

Uchwała nr LXI/464/2024Rady Gminy Płużnicaz dnia 26 lutego 2024zmieniająca budżet Gminy Płużnica na rok 2024Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, 572,1463 i 1688), art. 211-212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023r. 1270,1273,1407,1641,1693 i 1872) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa ( Dz.U. z 2023 poz. 103 ) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr LXI/464/2024
Rady Gminy Płużnica
z dnia 26 lutego 2024


zmieniająca budżet Gminy Płużnica na rok 2024

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, 572,1463 i 1688), art. 211-212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023r. 1270,1273,1407,1641,1693 i 1872) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa ( Dz.U. z 2023 poz. 103 ) uchwala się, co następuje:


§ 1. W budżecie gminy Płużnica na 2024 r. uchwalonym uchwałą nr LVIII/430/2023 Rady Gminy Płużnica z dnia 29 grudnia 2023 w sprawie uchwały budżetowej Gminy Płużnica na rok 2024 zmienionym:
- uchwałą Nr LIX/449/2024 Rady Gminy Płużnica z dnia 25 stycznia 2024 r.,
- zarządzeniem Nr OA.0050.11.2024 Wójta Gminy Płużnica z dnia 1 lutego 2024 r.,
- zarządzeniem Nr OA.0050.14.2024 Wójta Gminy Płużnica z dnia 14 lutego 2024 r., wprowadza się zmiany:

1. § 1 otrzymuje brzmienie: "Określa się łączną kwotę dochodów budżetu na 2024 rok w wysokości 36 532 251,22 zł, z tego:
1) dochody bieżące w wysokości 28 999 422,91 zł,
2) dochody majątkowe w wysokości 7 532 828,31 zł," załącznik nr 1 do budżetu gminy„ Plan dochodów" zmienia się w zakresie wynikającym z załącznika nr 1 do uchwały.
2. § 2 otrzymuje brzmienie: "Określa się łączną kwotę wydatków budżetu na 2024 rok w wysokości 41 719 297,40 zł, z tego:
1) wydatki bieżące w wysokości 30 910 275,09 zł,
2) wydatki majątkowe w wysokości 10 809 022,31 zł," załącznik nr 2 do budżetu gminy„ Plan wydatków" zmienia się w zakresie wynikającym z załącznika nr 2 do uchwały.
3) określa się plan wydatków inwestycyjnych w kwocie 10 809 022,31 zmienia się w zakresie wynikającym z załącznika nr 3 do uchwały.
4) wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 1 815 783,47 zł„
3. §3 otrzymuje brzmienie: "Deficyt Gminy Płużnica wynosi 5 187 046,18 zł i zostanie pokryty przez: przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 1 064 928,93 zł, wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 4 122 117,25 zł.
4. §4 otrzymuje brzmienie: "1) Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 6 201 992,18 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 1 014 946,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4.
2) Ustala się kwotę pożyczek udzielonych przez Wójta Gminy do wysokości 20 000,00 zł." zmienia się w zakresie wynikającym z załącznika nr 4 do uchwały.
5. §7 otrzymuje brzmienie: "Określa się plan dochodów i wydatków związanych ze świadczeniem usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Płużnica od właścicieli nieruchomości na 2024 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 7" zmienia się w zakresie wynikającym z załącznika nr 5 do uchwały.
6. §9 otrzymuje brzmienie: „1) Określa się dochody w kwocie 51 975,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i 10 000,00 zł z tytułu części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 60 975,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z załącznikiem Nr 9.
2) Określa się wydatki w kwocie 1 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem Nr 9" zmienia się w zakresie wynikającym z załącznika nr 6 do uchwały.
7. §10 otrzymuje brzmienie: "Określa się plan dochodów i wydatków Gminy Płużnica związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem Nr 10"zmienia się w zakresie wynikającym z załącznika nr 7 do uchwały.
8. §11 otrzymuje brzmienie: „Określa się plan dochodów i wydatków Gminy Płużnica związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem Nr 11”zmienia się w zakresie wynikającym z załącznika nr 8 do uchwały.
9. §13 otrzymuje brzmienie: „ Określa się plan dochodów i wydatków Gminy Płużnica z funduszu pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium zbrojnym tego państwa zgodnie z załącznikiem nr 13” zmienia się w zakresie wynikającym z załącznika nr 9 do uchwały.
10. §15 otrzymuje brzmienie: „Określa się plan dochodów z tytułu środków na realizację zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład zgodnie z załącznikiem Nr 15" zmienia się w zakresie wynikającym z załącznika nr 10 do uchwały.

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Płużnica.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Treść uchwały (1968kB) pdf
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Nr 1339 z dnia 2024-03-01

metryczka


Odpowiada za treść: Urząd Gminy w Płużnicy
Opublikował: Ilona Kopacz (4 marca 2024, 08:29:01)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 345